Sotsiaaltoetused Põltsamaa vallas

 

Põltsamaa vallas makstakse sissetulekust sõltuvaid ja sissetulekust sõltumatuid sotsiaaltoetusi

Sotsiaaltoetuste eesmärk on toetada ja suurendada inimese ja perekonna iseseisvat toimetulekut ning sotsiaalset kaasatust, luua võrdseid võimalusi, soodustada ja parandada isiku ning perekonna toimetulekuvõimet, saavutada tööhõive kõrge tase, ennetada töötust ning toetada töö- ja pereelu ühitamist.

Sotsiaaltoetuste hindamise aluseks on üldjuhul isiku majanduslik olukord. Sotsiaaltoetust on võimalik taotleda hädavajalike põhjendatud kulutuste osaliseks hüvitamiseks, kui taotleja ja tema pereliikmete sissetulek jääb alla 2-kordse riiklikult kehtestatud toimetuleku piiri.

Sotsiaaltoetuse andmisel lähtutakse:

  • terviklikust süsteemist, mis põhineb isiku ja perekonna omavastutusel;
  • isiku ja perekonna tõenduspõhisest vajadusest;
  • õiguskindlusest ja isikute võrdsest kohtlemisest;
  • avalike vahendite säästlikust ja otstarbekast kasutamisest.

Sotsiaaltoetus on sihtotstarbeline ja toetuse taotlemisel peab isik igakülgselt kaasa aitama eesmärgipärasele ning efektiivsele menetlusele. Taotleja peab esitama sotsiaaltoetuse taotlemisel vallavalitsusele kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud sotsiaaltoetuse saamise õiguse või muu hüvitise andmiseks olulise asjaolu väljaselgitamiseks, sealhulgas seaduses sätestatud juhul andmed kolmandate isikute kohta. Taotleja peab osalema aktiivselt talle sotsiaaltoetuse andmises, sealhulgas täitma sotsiaaltoetuse andmisega seotud kõrvaltingimusi.

Sotsiaaltoetus on sihtotstarbeline ja sotsiaaltoetuse maksmise võib vajadusel asendada sotsiaalteenuse osutamise ja/või korraldamisega.

Sotsiaaltoetuse taotlus tuleb esitada koos lisadokumentidega (sissetulekut ja kulu tõendavad dokumendid).

 

Sissetulekust sõltuvad toetused on:
1) tervisetoetus;

2) lasteaia ja lastehoiu kohatasu toetus;
3) koolitoetus;
4) täiendav sotsiaaltoetus;
5) erakorraline toetus;
6) häirenuputeenuse toetus;
7) vältimatu sotsiaalabi toetus.

Sissetulekust sõltumatud toetused on:

1) sünnitoetus;
2) kooli alustamise toetus;

3) laste prillitoetus;
4) asenduskodust elluastuja toetus;
5) hooldajatoetus;
6) matusetoetus.