Vältimatu sotsiaalabi toetus

 

Vältimatu sotsiaalabi toetus on elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule toidu, riietuse ja hädavajalike ravimite ning ajutise majutamise kulude katmiseks makstav toetus ja seda makstakse isikule, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.
 
Vältimatu sotsiaalabi toetust makstakse tegelike kulude ulatuses, mis on vaja teha, et isik ei ole enam sotsiaalselt abitus olukorras ning toetuse suurus sõltub isiku abivajadustest.
 
Vältimatut sotsiaalabi osutatakse elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu isikule:
  • kes elab Põltsamaa vallas;
  • kes viibib Põltsamaa vallas, kuid kelle elukoht ei ole registreeritud Põltsamaa vallas. Sel juhul kooskõlastatakse abi andmine isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsusega;
  • kelle elukohta ei saa kindlaks määrata;
  • kes on vabanenud kinnipidamiskohast ja kes elas viimati Põltsamaa vallas;
  • kes on välismaalane ja kes abi vajamise ajal asub ajutiselt Põltsamaa valla haldusterritooriumil.
 
Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltööspetsialist Kelli-Ann Kovljašenko, tel 5191 6930, e-post kelli-ann.kovljasenko@poltsamaa.ee
Sotsiaaltööspetsialist Helina Kalev, tel 5193 4166, e-post helina.kalev@poltsamaa.ee
Sotsiaaltööspetsialist Anna-Maria Kazakov, tel 5429 0706, e-post anna-maria.kazakov@poltsamaa.ee

Taotlemine

Vältimatu sotsiaalabi toetuse saamiseks võib sotsiaalses abitus olukorras isik ise või isikust teada saamisel ametiasutuse sotsiaaltöötaja esitada taotluse. Taotluse esitamiseks hinnatakse koostöös abitus olukorras isikuga sotsiaalsest abitust olukorrast väljumiseks vajalike kulude liigid ja eeldatav suurus ning vastavad asjaolud märgitakse avaldusse.
 
Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.
 
Vormid