Matusetoetus

 
Matusetoetuse suurus on 250 eurot, ning seda makstakse ühekordselt matuse korraldamisega kaasnevate kulude katmiseks.
 
Matusetoetust ei maksta:
  • isiku surnuks tunnistamise korral;
  • kui matuse korraldamise kõik kulud on hüvitatud seaduse või muu õigusakti alusel täies ulatuses riigieelarvest.
Matusetoetust makstakse ühele matuse korraldamisega seotud füüsilisele isikule, kui isiku, kelle matuse kulude katmises taotleja osales, viimane elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Põltsamaa vald. Kui matusekorraldajaid on mitu, peavad matusega seotud kulusid teinud isikud kokku leppima, kes kulu teinud isikutest taotleb matusetoetust.
 
Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltööspetsialist Kelli-Ann Kovljašenko, tel 5191 6930, e-post kelli-ann.kovljasenko@poltsamaa.ee
Sotsiaaltööspetsialist Helina Kalev, tel 5193 4166, e-post helina.kalev@poltsamaa.ee
Sotsiaaltööspetsialist Anna-Maria Kazakov, tel 5429 0706, e-post anna-maria.kazakov@poltsamaa.ee

Taotlemine

Matusetoetuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus, milles märgitakse ka isiku andmed, kelle matuse korraldamisega seotud kulu katmiseks toetust taotletakse. Taotlus matusetoetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul isiku, kelle matusekulude katmisel hüvitist saama õigustatud isik osales, surmapäevast arvates.
 
Toetuse taotlemiseks on kaks võimalust:
 
Taotluse koostamiseks tuleb end iseteeninduskeskkonnas identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga.
 
2. Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.
 
Vormid