Koolitoetus

 

Koolitoetus on vähekindlustatud perele laste koolitamisega seotud kulu katmiseks makstav toetus. Koolitoetuse suurus sõltub isiku abivajadustest. Koolitoetust makstakse:
1) õpilaskodu üürikulu hüvitamiseks;
2) koolitarvete, riiete ja jalanõude kulu hüvitamiseks;
3) koolilõuna kulu hüvitamiseks;
4) huvikooli või huvialaringi kohatasu hüvitamiseks;
5) muude laste koolitamisega seotud kulude katmiseks.
 
Koolitoetust on õigus saada kuni lapse 18-aastaseks saamiseni tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa valla elanik. Kui laps õpib üldhariduskoolis või kutsekoolis ja saab jooksval õppeaastal 19-aastaseks, siis makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.
 
Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltöö spetsialist Britha Kondas, tel 5193 4166, e-post britha.kondas@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Ann Pedosk, tel 5191 6930, e-post ann.pedosk@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Anna-Maria Kazakov, tel 5429 0706, e-post anna-maria.kazakov@poltsamaa.ee
 

Taotlemine

Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.
 
Vormid