Ümberkorralduste ajakava

Märts
 • Uue lasteaia põhimääruse koostamine, menetlemine.
 • Uue lasteaia õppekava koostamine.
 • Uue lasteaia struktuuri loomine.
 • Tegevusloa taotlemiseks HTM-lt vajalike dokumentide paketi koostamine
 • Kooli põhimääruse koostamine.
 • Kooli õppekava koostamine.
 • Kooli struktuuri loomine.
 • Hoolekogude moodustamise põhimõtete väljatöötamine.
 • Õpilasesinduse moodustamise põhimõtete välja töötamine.
 
05.03. Koolijuhtide koosolek. Lasteaiajuhtide koosolek.
12.03. Kaasates kogukondi annavad koolid ja lasteaiad teada, millise nimega soovivad jätkata. Lasteaiad esitavad omapoolse tagasiside õppekava kohta
15.03. Koolid esitavad vallavalitsusele omapoolse nägemuse kooliorganisatsiooni struktuurist ja hoolekogu moodustamise põhimõtetest
17.03. Koolijuhtide kokkusaamine, kujundatakse ühine seisukoht 15. märtsiks laekunud materjalide põhjal.
26.03.  Vallavolikogu koosolek, uue lasteaia põhimääruse vastuvõtmine
 
Aprill
 • Vallavolikogu istung, kooli põhimääruse vastuvõtmine. Võimalik võtta vastu ka mais, kui peaks osutuma vajalikuks
 • Kooli õppekava koostamine.
01.04. Viimane päev lasteaia koolitusloa taotluse sisse andmiseks HTM-ile.
 
Mai
31.05. Lasteaiatöötajatele koondamisteadete väljastamine.
31.05. Kooli majanduspersonalile üleviimis- või koondamisteadete väljastamine.
 
Juuni
01.06. Viimane päev HTM-ist koolitusloa saamiseks lasteaiale.
 
Juuli - august
 • Ümberkorraldused lasteaedades ja koolides
31.08 Ümberkorralduste lõpp
 
September
01.09. Uus lasteaed ja ümberkorraldatud kool alustavad tööd.