Korraldatud jäätmevedu

Kehtib alates 01.06.2023
 
Jäätmeseadus kohustab Põltsamaa vallavalitsust organiseerima oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu. See tähendab, et valda teenindab hanke korras jäätmeveoettevõte, kes kogub transpordib majapidamises tekkivad olmejäätmed.
 
Põltsamaa vallas teostab korraldatud jäätmevedu alates 01.06.2023 Ragn-Sells. Majapidamised on sõlminud ettevõttega lepingu, kus on kirjas kogutavate jäätmete maht ja äraveo sagedus.
 
Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:
 
 • segaolmejäätmed (roheline, hall või must mahuti)
   
  Segaolmejäätmed on näiteks määrdunud ja katkised (korduskasutuseks kõlbmatud) riided, jalanõud, pehmed laste mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, toidulisandid ja vitamiinid, kosmeetika, mähkmed, kassiliiv, CD-plaadid, tühjad/katkised pastapliiatsid, kirjaklambrid, hõõgniidiga lambipirnid, jahtunud tuhk , suitsukonid, kasutatud pabernõud, peegli- ja klaasikillud, katkised nõud (kastrulid, pannid, taldrikud jne) jms.
 
 • vanapaber ja papp (sinine mahuti)
Paber- ja kartongijäätmete mahutisse sobivad ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid; töövihikud, paberist ja kartongist kaustikud, trükiga ja puhas kirja- ning joonistuspaber; ümbrikud, kaanteta raamatud.
NB! Paber- ja kartongijäätmete mahutisse ei tohi panna määrdunud või vettinud paberit ja kartongi, majapidamispaberit, kasutatud pabernõusid, paberist ja kartongist pakendeid, kilet, fooliumi- ja kopeerpaberit.
 
Vähemalt 12 korteriga kinnistule, kus kasutatakse kaugkütet või vedelkütusega lokaalkütet, tuleb vanapaberi kogumiseks paigaldada eraldi mahuti.
 
Teistel kinnistutel peab vanapaberit koguma eraldi ja viima vanapaberi selleks ettenähtud kogumispunkti või andma üle jäätmevedajale või -käitlejale. Küttekoldes võib vanapaberit põletada ainult kogustes, mis on vajalik tule süütamiseks.
 
 • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (pruun mahuti)
Toidujäätmed, näiteks liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad (sh koorismijäägid), leib, sai, poolfabrikaadid, pagaritooted ja kondiitritooted, juust, või ja margariin ning muud tahked toidujäätmed; majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid; toataimed ja lõikelilled; teekotid (kui tegemist on 100% biolaguneva jäätmega)
 
Vähemalt 12 korteriga kinnistule tuleb paigaldada biolagunevate jäätmete kogumiseks eraldi mahuti.
 
Biolagunevad jäätmed tuleb paigutada biolagunevate jäätmete mahutisse pakitult paberist kottidesse või täielikult biolagunevatesse kottidesse (kotid peavad vastama standardile EN 13432). Biolagunevate jäätmete lahtiselt mahutisse paigutamisel peab mahuti olema vooderdatud biolaguneva kotiga.
 
Eramute kinnistul tekkivaid biolagunevaid jäätmeid on lubatud kompostida oma kinnistu piirides. Seda võib teha nii kompostiaunas või kompostris. Köögi- ja sööklajäätmeid võib kohapeal kompostida ainult kahjurite ja lindude eest kaitstud kompostris.
 
Kompostiaun või komposter peab paiknema vähemalt 1 m kaugusel naaberkinnistust, kui naabrid ei lepi kokku teisiti ja vähemalt 10 m kaugusel kaevust.
 
NB! Kui biolagunevate jäätmete või vanapaberi mahutis olevad jäätmed ei vasta sellesse mahutisse kogutavale jäätmeliigile, siis on jäätmevedajal õigus jätta mahuti tühjendamata ja tühjendada see segaolmejäätmete veoringil, rakendades vastava suurusega segaolmejäätmete mahuti tühjendamise teenustasu.
 
Jäätmeveo piirkonnas elavad või asuvad jäätmevaldajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks jäätmeseaduse alusel. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud nii elamud kui ka ettevõtted ja asutused.

Olulised dokumendid

Korraldatud jäätmeveost vabastamine

Jäätmevaldajal on õigus taodelda vabastus korraldatud jäätmeveost, juhul kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata ning kui jäätmevaldaja omab jäätmeluba. Vabastuse saamiseks tuleb Põltsamaa vallavalitsusele esitada taotlus, kus märgitakse:
 
 • põhjused, miks jäätmevaldaja soovib enda vabastamist korraldatud jäätmeveost;
 • tähtaeg, mille jooksul jäätmevaldaja soovib vabastust korraldatud jäätmeveost;
 • andmed jäätmevaldaja kohta;
 • kinnistu elektritarbimise ja/või veetarbimise andmed eelneva aasta kohta, v.a juhul kui kinnistu on seni kasutuses olnud.

Hinnakiri

Hanke tulemusel kujunenud korraldatud jäätmeveo hinnad Põltsamaa vallas alates 01.03.2020 (eurodes)

Segaolmejäätmed

   

Mahuti suurus / m³

Ühe mahuti tühjendus (km-ta)

Ühe mahuti tühjendus (km-ga)

kilekott kuni 100 l  ja kuni 10 kg

2,10

2,52

konteiner 0.08

1,68

2,02

konteiner 0,14

2,93

3,52

konteiner 0,24

3,69

4,43

konteiner 0,36

5,53

6,64

konteiner 0,60

6,71

8,05

konteiner 0,66

7,38

8,86

konteiner 0,80

8,94

10,73

konteiner 1,10

10,76

12,91

konteiner 1,50

14,67

17,60

konteiner 2,50

24,45

29,34

konteiner 4,50

44,01

52,81

 

Paber, papp ja kartong

 

Mahuti suurus / m³

Ühe mahuti tühjendus (km-ta)

Ühe mahuti tühjendus (km-ga)

kuni 0,08

0,11

0,13

kuni 0,14

0,20

0,24

kuni 0,24

0,34

0,41

kuni 0,66

0,92

1,10

kuni 0,80

1,12

1,34

kuni 1,10

1,54

1,85

 

Biolagunevad köögi-ja sööklajäätmed

Mahuti suurus / m³

Ühe mahuti tühjendus (km-ta)

Ühe mahuti tühjendus (km-ga)

kuni 0,08

0,22

0,26

kuni 0,14

0,39

0,47

kuni 0,24

0,67

0,80

 

Pakendijäätmete (müügipakend, segapakend)

Mahuti suurus / m³

Ühe mahuti tühjendus (km-ta)

Ühe mahuti tühjendus (km-ga)

kilekott kuni 100 l ja kuni 10 kg

0,14

0,17

kuni 0,08

0,11

0,13

kuni 0,14

0,20

0,24

kuni 0,24

0,34

0,41

kuni 0,36

0,50

0,60

kuni 0,66

0,92

1,10

kuni 0,80

1,12

1,34

kuni 1,10

1,54

1,85

 

 

Segaolmejäätmete mahutisse ei tohi panna:

 • jäätmeid, mille liigiti kogumine on kohustuslik ( paber ja kartong, plastid, metallid, klaas, biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, sh pinnas ja kivid, pakendid, puit, tekstiil, suurjäätmed, luminestsentslambid, patareid ja akud, elektri- ja elektroonikaseadmed, vanarehvid, ohtlikud jäätmed);

 • lõhkematerjalidest koosnevaid ja neid sisaldavaid jäätmeid;

 • tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid;

 • üle 400 C kuuma tuhka ja/või pakendamata tuhka;

 • vedelaid ja mudalaadseid jäätmeid;

 • käimlajäätmeid ja kogumiskaevude setteid;

 • ehitus- ja lammutusjäätmeid;

 • aineid ja esemeid, mis oma kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid, jäätmeveokeid, jäätmemahuti kasutajat või hooldajat, jäätmevedajat või teisi isikuid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokku pressimist;

 • nakkust tekitavaid ja bioloogilisi jäätmeid;

 • erikäitlust vajavaid jäätmeid.