Korraldatud jäätmevedu

Kehtib alates 01.06.2023
 
Jäätmeseadus kohustab Põltsamaa vallavalitsust organiseerima oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu. See tähendab, et valda teenindab hanke korras jäätmeveoettevõte, kes kogub transpordib majapidamises tekkivad olmejäätmed.
 
Põltsamaa vallas teostab korraldatud jäätmevedu alates 01.06.2023 Ragn-Sells. Majapidamised on sõlminud ettevõttega lepingu, kus on kirjas kogutavate jäätmete maht ja äraveo sagedus.
 

Korraldatud jäätmeveoga on edaspidi hõlmatud 8 jäätmeliiki:

 • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ehk toidujäätmed
 • biolagunevad aia- ja haljastujäätmed
 • segapakend
 • klaaspakend
 • paberi- ja kartongijäätmed
 • suurjäätmed,
 • segaolmejäätmed
 • rõiva- ja tekstiilijäätmed.
 
Selgituseks:
 • Köögi- ja sööklajäätmete ehk toidujäätmete liigiti kogumise mahu ja kvaliteedi tõstmine on riiklik prioriteet, sest väga suur hulk toidujäätmeid pannakse täna segaolmejäätmete mahutisse ja need jäätmed ei jõua enam materjalina ringlusesse. Toidujäätmete liigiti kogumine on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele (elanikud, ettevõtted, asutused).  Toidujäätmeid tuleb jäätmevedajale üle anda kogumismahutiga ja nende üleandmine on tasuta.

Võimalikud erisused toidujäätmete üleandmise osas on:

Jäätmete kompostimine on eelistatud tegevus, sest see aitab vähendada jäätmeveokite liiklemist meie teedel ja võimaldab elanikel valmistada endale head kompostmulda. Kompostimiseks peab kasutama kompostrit, hajaasustuses on lubatud kasutada ka aunkompostimist.

Kompostriks sobib ostetav spetsiaalne komposter, kuid võib ka ise valmistada sobiva kompostimiskasti. Oluline on, et kompostimiskast on suletud ja selles on võimalik kompostimist läbi viia. 

Millistel kinnistutel tohib toidujäätmeid tekkekohal kompostida?

Kompostida võib kõikidel kinnistutel, kuid peab järgima kindlaid nõudeid. Kompostimise tegevus ei tohi tekita häiringuid (näriliste levik, lõhn) ega asuda naaberkinnistule lähemal kui 2 meetrit (v.a. kokkuleppel naabriga), samuti asuda puurkaevu hooldusalas.

Kui on soov kasutada korraga nii jäätmete üleandmist kui kompostimist (nt talveperioodil),  siis see on samuti võimalik – sellisest soovist tuleb jäätmevedajat teavitada.  

Toidujäätmete eraldi kogumisse tuleb tõsiselt suhtuda, sest juhul kui jäätmevedaja tuvastab toidujäätmeid muude jäätmeliikide hulgast nt segaolmejäätmete mahutis, siis on tal õigus jäätmevaldajat trahvida liigiti kogumise reeglite rikkumise tõttu.

 • Biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid saavad jäätmevedajale üle anda kõik jäätmevaldajad - tegemist on vabatahtlikult tellitava teenusega. Kui jäätmeid jäätmevedajale üle ei anta, tuleb need ise viia nõuetekohasesse kogumiskohta või oma kinnistul kompostida.

Jäätmete vedu toimub kogumisringidena perioodil 1. aprill kuni 30. november vähemalt üks kord kuus. Jäätmete veo tellimisel peab jäätmevaldaja andma jäätmevedajale teada äraantavate jäätmete ligikaudse koguse. Jäätmed tuleb üle anda läbipaistva kotiga.

Jäätmete üleandmine on tasuta.

VT ka:  https://www.kompostiljon.ee/kompostimise-liigid/

 • Paber- ja kartongijäätmete üleandmine jäätmevedajale on kohustuslik kortermajades ja ridaelamutes ning äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonete kinnistutel, kus tekib paberi- ja kartongijäätmeid. Jäätmete üleandmine toimub kogumismahutiga, vallavalitsuse nõusolekul ka kogumiskotiga.

Ülejäänud jäätmevaldajad annavad paberi ja kartongi üle avalikesse kogumismahutitesse, mis on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud või viivad jäätmejaama. Avalike mahutite paiknemise info avaldatakse valla kodulehel.

Paberi ja kartongijäätmete üleandmine on tasuta.

 • Klaaspakendite üleandmine jäätmevedajale on kohustuslik kortermajades ja ridaelamutes ning äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonete kinnistutel, kus tekib klaaspakendijäätmeid. Jäätmete üleandmine toimub kogumismahutiga.

Ülejäänud jäätmevaldajad annavad klaaspakendid üle avalikesse kogumismahutitesse, mis on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud või viivad jäätmejaama. Avalike mahutite paiknemise info avaldatakse valla kodulehel.

Klaaspakendite üleandmine on tasuta.

 • Segapakendeid peavad jäätmevedajale üle andma kõik jäätmevaldajad, välja arvatud äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistud, kus ei teki pakendijäätmeid.

Segapakendeid saab jäätmevedajale üle anda nii kogumismahutiga kui eramajade osas ka kogumiskotiga.

Korterelamud, ettevõtted ja asutused annavad jäätmeid üle kogumismahutiga, eramajad saavad kasutada ka kogumiskotti. Jäätmevedaja annab selleks tasuta kogumiskoti, samuti ei pea tasu maksma uue tühja kogumiskoti eest. Uus kogumiskott jäetakse jäätmevaldajale kokkulepitud kohta kogumiskoti veopäeval.

Segapakendi igapäevane tekkemaht on suur ja seetõttu tasub neid eraldi koguda, et vähendada segaolmejäätmete tekkemahtu.

Segapakendite üleandmine on tasuta.

 • Suurjäätmed saavad jäätmevedajale üle anda kõik jäätmevaldajad, tegemist on vabatahtliku teenusega ning kogumine toimub kvartaalse kogumisringina. Kes jäätmevedajale suurjäätmeid üle anda ei soovi, peab jäätmed viima kas jäätmejaama või mõnda teise ametlikku kogumiskohta.

Suurjäätmete üleandmine on tasuline, makstes 3,56 EUR/m3.

 • Rõiva- ja tekstiilijäätmeid saab jäätmevedajale üle anda kogumisringide raames ja tegemist on vabatahtliku teenusega. Kes tahab, see tellib. Jäätmete üleandmise soov tuleb jäätmevedaja juures registreerida ja kogumispäeval viib jäätmevedaja jäätmed ära. Kogumisringe tehakse üks kord kvartalis. Kes jäätmevedajale jäätmeid üle anda ei soovi, peab jäätmed viima kas jäätmejaama või muusse kogumiskohta.

Rõiva- ja tekstiilijäätmete üleandmine on tasuline, makstes 3,56 EUR/m3.

 • Segaolmejäätmed on liigiti kogumisest ülejäävad jäätmed, mida peavad jäätmevedajale üle andma kõik jäätmevaldajad sõltumata oma asukohast. Jäätmete üleandmine toimub kogumismahutiga, erandjuhtudel on eramajade osas võimalik kasutada ka kogumiskotti, kuid seda vallavalitsuse nõusolekul.

Segaolmejäätmete tekkemaht hakkab igal jäätmevaldajal tänu muude jäätmete liigiti kogumisele vähenema, mis omakorda võimaldab rahalist säästu - kasutusele saab võtta väiksema ja odavama tühjendushinnaga mahuti ja kasutada ka harvemat tühjendussagedust.

Segaolmejäätmete üleandmine on tasuline, makstes 17,82 EUR/m3. Mahuti suuruse põhine hinnakiri avaldatakse maikuus valla kodulehel, samuti saadab jäätmevedaja selle info kõigile e-postiga või postiga.

Jäätmeveo piirkonnas elavad või asuvad jäätmevaldajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks jäätmeseaduse alusel. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud nii elamud kui ka ettevõtted ja asutused.

Dokumentide vormid

Korraldatud jäätmeveost vabastamine

Jäätmevaldajal on õigus taodelda vabastus korraldatud jäätmeveost, juhul kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata ning kui jäätmevaldaja omab jäätmeluba. Vabastuse saamiseks tuleb Põltsamaa vallavalitsusele esitada taotlus, kus märgitakse:
 
 • põhjused, miks jäätmevaldaja soovib enda vabastamist korraldatud jäätmeveost;
 • tähtaeg, mille jooksul jäätmevaldaja soovib vabastust korraldatud jäätmeveost;
 • andmed jäätmevaldaja kohta;
 • kinnistu elektritarbimise ja/või veetarbimise andmed eelneva aasta kohta, v.a juhul kui kinnistu on seni kasutuses olnud.

Hinnakiri

Teenuste hinnakiri

Huvitav teada

Vastused jäätmemajanduse küsimustele (17.05.2023)

Jäätmete liigiti kogumine uuel hankeperioodil Põltsamaa vallas (02.06.2023)