Jäätmemajandus

28.02.20


Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskiri reguleerib jäätmehoolduse korraldust Põltsamaa valla haldusterritooriumil.

Eeskirja eesmärk on puhta ja tervisliku elukeskkonna säilitamine piirkonnas, jäätmete ohtlikkuse ja koguste vähendamine ning jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutamise soodustamine. Eesmärki aitab ellu viia korraldatud jäätmevedu.

Juriidilistele ja füüsilistele isikutele on eeskirja täitmine kohustuslik.

 

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU

Korraldatud jäätmeveo korraldab kohalik omavalitsus koostöös MTÜ-ga Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus.

Põltsamaa valla jäätmeveo korraldust koordineerib EKT Viljandi klienditeenindus:

Telefon: 435 5025 ja 1919
E-post: viljandi@keskkonnateenused.ee
Koduleht: keskkonnateenused.ee

Põltsamaa valla haldusterritoorium moodustab ühe korraldatud jäätmeveo piirkonna, kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele ja jäätmevaldaja on kohustatud andma korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed üle eeskirjas sätestatud tingimustel. Jäätmevaldaja on ka korteriühistu, selle puudumisel aga kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum. Jäätmevaldajaks loetakse ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri kui vallasasja omanik.


KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA LIITUMISEST VABASTAMINE

Jäätmevaldajal on õigus esitada ametiasutusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamiseks kuni kehtiva korraldatud jäätmeveo perioodi lõpuni, kui jäätmevaldaja kinnisasjal puuduvad ehitised või elu- või äritegevus või muu tegevus.

Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotluses märgitakse:

  1.  põhjused, miks jäätmevaldaja soovib enda vabastamist korraldatud jäätmeveost;
  2.  tähtaeg, mille jooksul jäätmevaldaja soovib vabastust korraldatud jäätmeveost;
  3. andmed jäätmevaldaja kohta;
  4. kinnistu elektritarbimise ja/või veetarbimise andmed eelneva aasta kohta, v.a juhul kui kinnistu on seni kasutuses olnud.

TAOTLUS korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks

Taotluse menetlemisel kontrollib ametiasutuse poolt määratud isik kohapeal, kas jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad. Kui taotlus ei vasta nõuetele, antakse jäätmevaldajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks ja selgitatakse, et puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib jätta taotluse läbi vaatamata.

Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotluse menetlemise tähtaeg alates taotluse esitamisest kuni otsuse tegemiseni on üks kuu. Mõjuval põhjusel (lisateabe kogumise vajadus, küsimuse keerukus jms) võib valitsuse poolt määratud ametnik taotluse menetlemise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni.

 

ÜHISMAHUTI KASUTAMINE

Ühismahutit on lubatud kasutada kõigi jäätmeliikide kogumiseks ja üleandmiseks, kui jäätmevaldajad on omavahel sõlminud vastava ühismahuti kasutamise kokkuleppe ja kooskõlastanud ühismahuti kasutamise ametiasutuse majandusosakonnaga. Ühismahutit on lubatud kasutada üksnes lähestikku asetsevatel kinnistutel või kruntidel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks samuti Põltsamaa valla territooriumil mitut kinnistut omavatel jäätmevaldajatel.

Ühismahuti kasutamisel on jäätmeveolepingu või jäätmekäitluslepingu sõlmimine kohustuslik. Lepingus peavad olema fikseeritud kõik ühismahutit kasutavad jäätmevaldajad, hõlmatavad kinnistud, jäätmekäitluse eest vastutav isik ja ühismahuti asukoht.

Korraldatud jäätmeveopiirkonnas loetakse ühismahuti kasutaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Ühismahutina ei või kasutada segaolmejäätmete üleandmiseks jäätmekotti.

 

TAOTLUS ühise jäätmemahuti kasutamiseks

 

KORRALDATUD JÄÄTMEVEO GRAAFIKU MUUTMINE

Segaolmejäätmete äraveo minimaalne sagedus on:

  1. tiheasustusalal vähemalt üks kord nelja nädala jooksul;
  2. hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul olenemata kasutatava mahuti suurusest. Mahuti ületäitumise ja/või haisu tekke korral peab jäätmete äravedu toimuma sagedamini;
  3. tiheasustusalal asuvalt kinnistult, kus biolagunevate jäätmete kompostimine on tagatud, st kõiki biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid Jäätmehoolduseeskirja § 10 kohaselt kompostitakse ja ametiasutuse majandusosakond on jäätmevaldaja vastava taotluse menetlemisel kohapeal asjaolusid kontrollinud ning vastava loa väljastanud, võib jäätmevedaja olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul või vastavalt jäätmeseaduses kehtestatule;
  4. jäätmekoti maksimaalne äraveosagedus võib olla üks kord nelja nädala jooksul. Kui jäätmevaldajal tekib nelja nädala jooksul rohkem segaolmejäätmeid, tuleb jäätmete üleandmiseks kasutada mahutit.

TAOTLUS korraldatud jäätmeveo graafiku muutmiseks

 

EHITUSJÄÄTMETE ÕIEND

Kui ehitamise käigustekib ehitusjäätmeid üle 10 m3, tuleb ehitise kasutusloa taotlemise dokumentidele lisada ehitusjäätmete õiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta.

Lammutustööde lõpetamisel tuleb esitada lammutustööde lõpetamise dokumentatsiooniga ehitusjäätmete õiend.

EHITUSJÄÄTMETE ÕIENDI VORM

 

Täidetud ja allkirjastatud taotlused saata e-postile info@poltsamaa.ee või tuua Põltsamaa Vallavalitsusse aadressil Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn.

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND