Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 24. istung toimub 30. mail kell 15.00 PÜG-i Lille õppehoones

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 24. istung toimub neljapäeval, 30. mail 2019 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Lille õppehoone muusikaklassis Põltsamaal Lille 2.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Põltsamaa valla 2019. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

1. lisaeelarve

2. Põltsamaa Vallavolikogu 22. märtsi 2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord" muutmine

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

 

3. Riigihanke korraldamine ja loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks

Ettekandja teenuskeskuse juht Arvo Pennonen, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

 

4. Põltsamaa Vallavolikogu 31. jaanuari 2019 otsuse nr 1-3/2019/4 „Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras" muutmine

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

 

5. Vallavara võõrandamine

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

 

6. Põltsamaa linnas Välja tn 4, 7 ja Jõgeva mnt 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask
Lisa

 

7. Põltsamaa staadioni detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

 

8. Arvamuse andmine Otisaare lubjakivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja tehtava otsuse eelnõu kohta

Ettekandaja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

 

9. Asendustasu maksmine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

 

10. Põltsamaa valla 2018. konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Rauno Kuus

Majandusaasta aruanne

Audiitori aruanne

Väljavõte vallavalitsuse istungi protokollist

Revisjonikomisjoni seisukoht

11. Informatsioon Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

Tulud eelarve täitmine

Kulude eelarve täitmine 

Reservfondi kasutamine

12. Ülevaade turundusspetsialisti tööst

Ettekandja turundusspetsialist Raivo Suni

 

13. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm