Ettekirjutused ja väärteomenetluse statistika

Järelevalve tähendab paljudel juhtudel korrakaitset, kuid tähendab ka enesekontrolli ehk vallavalitus kontrollib talle alluvate asutuste ja nende juhtide tegevuse õiguspärasust ning otstarbekust, viies läbi teenistuslikku järelevalvet.

Korrakaitselist järelevalvet teostatakse eriseaduse ja korrakaitse seaduse normide kohaselt, teenistusliku järelevalve pädevus tuleb vallavalitsusele kohaliku omavalituse korralduse seaduse §-st 661 .

Rikkumine on õigusvastane tegevus. Rikkumised jagunevad raskusastmelt:

 • väärtegudeks ja
 • kuritegudeks.

Põltsamaa Vallavalitsuse järelevalvespetsialist menetleb ainult väärtegusid vastavalt eriseaduses antud pädevusele.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 531 lõige 1 lubab valla korrakaitseametnikul (Põltsamaa vallas järelevalvespetsialist) tegeleda avaliku korra tagamisega ja järelevalve teostamisega kohaliku omavalitsuse volikogu poolt vastu võetud eeskirjade täitmise üle. Käesoleval ajal on Põltsamaa valla järelevalvespetsialisti pädevuses teostada järelevalvet alljärgnevate  Põltsamaa valla eeskirjade, kordade ja määruste täitmise üle:

Seaduse alusel teostab järelevalvespetsialist järelevalvet

 • valla liiniloa, taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi ning tema sõlmitud avaliku teenindamise lepingu ja halduslepingu ning ühistranspordiseaduse § 1 lõike 81 alusel kehtestatud nõuete täitmise üle;
 • reklaamiseaduse alusel valla haldusterritooriumil välireklaami üle;
 • valla haldusterritooriumil majutusettevõttele kehtestatud nõuete, välja arvatud turismiseaduse § 30 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud nõuded, täitmise üle;
 • ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatud nõuete täitmise üle ehitusseadustiku § 130 lõikes 2 nimetatud pädevuse ulatuses;
 • muinsuskaitseseaduses sätestatud nõuete täitmise üle.

Kohtuvälise menetleja nimel viib Põltsamaa valla järelevalvespetsialist  läbi väärteomenetlusi.

Tema pädevuses on:

 • kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-des 662 ja 663 nimetatud väärteod;
 • alkoholiseaduses nimetatud väärteod;
 • tubakaseaduse §-des 39–50 nimetatud väärteod;
 • liiklusseadus §-des 241 ja 261 nimetatud väärteod ja  §-des 2612–2615  nimetatud väärteod, kui väärteo toimepanemine on toimunud kohaliku omavalitsuse teel;
 • tarbijakaitseseaduse §-des 68 ja 69 nimetatud väärteod;
 • ühistranspordiseaduse §-des 85–91 ja 941 nimetatud väärteod;
 • reklaamiseaduse alusel valla haldusterritooriumil välireklaami nõuete rikkumisega seotud väärteod;
 • ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-s 151 nimetatud väärteod;     
 • ehitusseadustiku §-des 134–140 nimetatud väärteod;
 • jäätmeseadus §  §-des 120–12611 nimetatud väärteod;
 • looduskaitseseadus  §-des 71, 73 ja 74 nimetatud väärteod;
 • karistusseadustik §  § 261 lõigetes 1 ja 3 ning §-s 262, § 279, § 280, § 282 nimetatud väärteod.

Teenistusliku järelevalve aktid

Järelevalvespetsialisti ettekirjutused

Väärteomenetluse statistika

Väärteod ja ettekirjutused 2022

  Registreeritud väärteomenetlused Trahvide arv Trahvisumma kokku (EUR) Ettekirjutuste arv 2022
Jäätmeseadus §1207 lg 1  1 -  0  
Kohaliku  omavalitsuse korralduse seadus §  663  1  1  40  
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus §  662 lg 2 1 hoiatus -  
Liiklusseadus § 2615 lg 1 1 - 0  
Ehitusseadustik       3
Põltsamaa valla heakorraeeskiri      

1

 

 

Väärteod ja ettekirjutused 2021

  Registreeritud väärteomenetlused Trahvide arv Trahvisumma kokku (EUR) Ettekirjutuste arv 2020
Jäätmeseadus §1207 lg 1  5 -  0  
Kohaliku  omavalitsuse korralduse seadus §  663  2  2 hoiatust  0  
Ehitusseadustik  0 - 0  1

 

Väärteod ja ettekirjutused 2020

  Registreeritud väärteomenetlused Trahvide arv Trahvisumma kokku (EUR) Ettekirjutuste arv 2020
Jäätmeseadus §1207 lg 1   3 1  40  
Kohaliku  omavalitsuse korralduse seadus § 662 lg 1   1  -  0  
Kohaliku  omavalitsuse korralduse seadus §  663  1 1 40  
Ehitusseadustik        2

 

Väärteod ja ettekirjutused 2019

  Registreeritud väärteomenetlused Trahvide arv Trahvisumma kokku (EUR) Ettekirjutuste arv 2019
Jäätmeseadus §1207 lg 1  1  1  200  
Ehitusseadustik        2
Reklaamiseadus        1