Lastekaitse

8.01.19

 

Lastekaitse hõlmab erinevaid toetusi ja teenuseid, mis toetavad laste õigusi ja heaolu. Eestis korraldavad lastekaitset Vabariigi Valitsus, lastekaitse nõukogu, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ja kohaliku omavalitsuse üksused lastekaitseseaduse alusel.

Kohalik omavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ja loob vajalikud tingimused laste õiguste ja heaolu tagamiseks oma linnas või vallas.

Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud.

Lapse õiguste ja heaolu tagamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

  • igal lapsel on sünnipärane õigus elule, ellujäämisele ja arengule;
  • igal lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele ilma igasuguse diskrimineerimiseta;
  • kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid;
  • igal lapsel on õigus iseseisvaks seisukohavõtuks kõigis teda puudutavates küsimustes ning õigus väljendada oma vaateid.

Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul.

 

Põltsamaa Vallavalitsuses teostab lastekaitsetööd 3 lastekaitsespetsialisti ja 1 sotsiaaltööspetsilist piirkondliku jaotuse järgi:


Sõltuvalt lapse abivajadusest on lastekaitsespetsialistil järgmised tööülesanded:

  • Sotsiaalnõustamine: info jagamine sotsiaalosakonna kaudu osutatavate sotsiaaltoetuste- ja teenuste kohta; kodanike suunamine asjakohaste ametiasutuste/ spetsialistide poole.
  • Juhtumitöö: kohene reageerimine hädaohus oleva lapse teatele; vajadusel lapse paigutamine turvalistesse tingimustesse; abivajava lapse (sh alaealise õigusrikkuja) kohta saabunud teadetele reageerimine, abivajaduse hindamine, sekkumiste planeerimine, lapse huvi väljaselgitamine, lapsevanemate nõustamine, vajalikele sotsiaalteenustele suunamine, kodukülastuste läbiviimine lapse heaolu jälgimiseks, juhtumiplaani koostamine. (Juhtumitöö aluseks on spetsialistidel - https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/Noustamisteenused/lapse_heaolu_kolmnurk_plakat_web.pdf )
  • Kohtutöö: eestkosteasutusena avalduste esitamine kohtule vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamiseks ning arvamuste andmine kohtule alaealist puudutavas asjas.
  • Asendushoolduse korraldamine vanemliku hoolitsuseta lastele: alaealise huvidele enim vastava asendushoolduse vormi (hoolduspere, perekodu, asenduskodu) kohaldamine ja teenusele korraldamine; kui alaealise eestkostjaks on määratud Põltsamaa Vallavalitsus, siis linna esindajana eestkostja ülesannete täitmine ja lapse heaolu jälgimine.
  • Töö puudega laste ja nende peredega: hooldajatoetuse määramine vanematele, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu; tugiisiku-, lapsehoiuteenuse korraldamine puudega lapse perele.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND