Lastekaitse

8.01.19

 

Lastekaitse hõlmab erinevaid toetusi ja teenuseid, mis toetavad laste õigusi ja heaolu. Eestis korraldavad lastekaitset Vabariigi Valitsus, lastekaitse nõukogu, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ja kohaliku omavalitsuse üksused lastekaitseseaduse alusel.

Kohalik omavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ja loob vajalikud tingimused laste õiguste ja heaolu tagamiseks oma linnas või vallas.

Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud.

Lapse õiguste ja heaolu tagamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

 • igal lapsel on sünnipärane õigus elule, ellujäämisele ja arengule;
 • igal lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele ilma igasuguse diskrimineerimiseta;
 • kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid;
 • igal lapsel on õigus iseseisvaks seisukohavõtuks kõigis teda puudutavates küsimustes ning õigus väljendada oma vaateid.

Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul.

 

Põltsamaa Vallavalitsuses teostab lastekaitsetööd 3 lastekaitsespetsialisti ja 1 sotsiaaltööspetsilist piirkondliku jaotuse järgi:


Sõltuvalt lapse abivajadusest on lastekaitsespetsialistil järgmised tööülesanded:

 • Sotsiaalnõustamine: info jagamine sotsiaalosakonna kaudu osutatavate sotsiaaltoetuste- ja teenuste kohta; kodanike suunamine asjakohaste ametiasutuste/ spetsialistide poole.
 • Juhtumitöö: kohene reageerimine hädaohus oleva lapse teatele; vajadusel lapse paigutamine turvalistesse tingimustesse; abivajava lapse (sh alaealise õigusrikkuja) kohta saabunud teadetele reageerimine, abivajaduse hindamine, sekkumiste planeerimine, lapse huvi väljaselgitamine, lapsevanemate nõustamine, vajalikele sotsiaalteenustele suunamine, kodukülastuste läbiviimine lapse heaolu jälgimiseks, juhtumiplaani koostamine. (Juhtumitöö aluseks on spetsialistidel - https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/Noustamisteenused/lapse_heaolu_kolmnurk_plakat_web.pdf )
 • Kohtutöö: eestkosteasutusena avalduste esitamine kohtule vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamiseks ning arvamuste andmine kohtule alaealist puudutavas asjas.
 • Asendushoolduse korraldamine vanemliku hoolitsuseta lastele: alaealise huvidele enim vastava asendushoolduse vormi (hoolduspere, perekodu, asenduskodu) kohaldamine ja teenusele korraldamine; kui alaealise eestkostjaks on määratud Põltsamaa Vallavalitsus, siis linna esindajana eestkostja ülesannete täitmine ja lapse heaolu jälgimine.
 • Töö puudega laste ja nende peredega: hooldajatoetuse määramine vanematele, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu; tugiisiku-, lapsehoiuteenuse korraldamine puudega lapse perele.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND

Lapse kojujätmisest

Kas oled olukorras, kus pead tööle minema, aga pole kindel, kas võid oma lapse üksinda koju jätta?
Iga laps on erinev ja seetõttu ei ole seaduses kirjas, kui vana laps võib üksinda koju jääda. Üldiselt on lapse võime teatud määral iseseisvalt hakkama saada seotud kooliküpsusega. Koolieelikute üksi koju jätmist tuleks vältida, samuti nende jätmist terveks päevaks kodus oleva koolilapse hoolde.
Lapse ajutiselt üksinda koju jätmise otsustab iga lapsevanem ise, lähtudes lapse parimatest huvidest. Last üksinda koju jättes hinda lapse küpsust, kaalu võimalikke turvariske ja küsi endalt:
 
 • Kas laps teab, kuidas ohutult käituda?
 • Kas laps vastutab oma käitumise eest?
 • Kas laps saab hakkama eneseteenindamisega?
 • Kas laps teab, mis on tervisele kasulik või kahjulik?
 
Kui mõni nendest vastustest oli „Ei", tasuks lapse üksinda koju jätmisega veel oodata. Oluline on, et lapse heaolu ja turvalisus on tagatud! Kui jätad lapse vanemate õdede-vendade hoida, ole kindel, et kõigi laste vajadused on rahuldatud ja nad tunnevad end selles olukorras hästi ja turvaliselt.
Vajadusel palu lapsehoidmisel abi oma lähedastelt, kes on terved ega kuulu koroonaviiruse riskigruppi, kuhu kuuluvad näiteks eakad.
Lasteaedade ja -hoidude lahtioleku küsimustega pöördu vallavalitsusse. Vallavalitsusse pöördu ka juhul kui pere vajab eriolukorraga seoses muud abi või toetust.