Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 18. istung toimub 31. jaanuaril 2019 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 18. istung toimub neljapäeval, 31. jaanuaril 2019 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Adavere Põhikooli arengukava 2019-2024 kinnitamine

Adavere Põhikooli arengukava 2019-2024

Ettekandja Adavere Põhikooli direktor Sirje Jõemaa, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Olev Teder

2. Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve kinnitamine

Muudatusettepanekud eelarve eelnõule 

Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve eelnõu
Lisa 

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

3. Põltsamaa valla noortevolikogu põhimääruse kehtestamine

Muudatusettepanek

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Perers, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Olev Teder

4. Huvihariduse ja huvitegevuse korra kehtestamine

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Olev Teder

5. Vallavanema töötasu ja hüvitiste määramine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

6. Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

Lisa

Ettekandja vallavanem Margus Möldri, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

7. Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

8. Põltsamaa valla IT seadmete renditeenuse hanke korraldamine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

9. Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa taotlusele

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

10. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks volituste andmine

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

11. Põltsamaa Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaani kinnitamine

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Rauno Kuus

12. Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärkide andmine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

13. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine

Ettekandja vallasekretär Janne Veski

14. Informatsioon Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve täitmise ning reservfondi kasutamise kohta

Tulude eelarve täitmise aruanne

Kulude eelarve täitmise aruanne

Reservfondi kasutamise aruanne

Põltsamaa valla eelarve täitmise aruanne

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

15 . Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Margus Möldri