« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse nädala info: 13.11-19.11

Foto autor – Ragnar Vutt

 

Ole kursis, mis toimub Põltsamaa vallas ja vallavalitsuses!

 

Üldine 

·       13.11 toimus vallavalitsuse istung lossis, kus toimus mh kunstikooli lepingulise eelarve kaitsmine ning kunstikooliga tutvumine. Vallavalitsuse otsuste ja protokolliga saab tutvuda dokumendiregistris. 

·       15.11 eelarve ülevaatamine vallavalitsuse ning volikogu majanduskomisjoni ja komisjonide esimeeste poolt. Tasakaalus eelarve peab olema 27.11 valitsuses, et suunata see volikogusse. 

·       14.11 Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolek ja JAEK nõukogu koosolek. 

·       Järgmine vallavolikogu istung toimub 16.11.2023, päevakord on leitav valla veebilehel. 

·       18.11 Jõgevamaa ettevõtjate ja kodanikeühenduste tunnustamine. Põltsamaa vallast palju nomineerituid: https://jaek.ee/puurmani-lossis-tunnustatakse-parimaid-ettevotjaid/.  

·       Teenistujate puhkused ja ajutised töölt eemalolekud on leitavad valla veebilehel. 

·       Novembrikuu vallaleht ilmub 23. Novembril. Vallalehe tähtaeg informatsiooni ja artiklite saatmiseks oli 12. november. Infot kogub arendus- ja kommunikatsioonispetsialist Jan Müür (jan.muur@poltsamaa.ee). 

·       Maalehe kogutiraaži vahel ilmus erileht "Meil on hea elada", kus tutvustati ka Põltsamaa valda. Loe tutvustavat osa SIIT. 

·       Põltsamaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste aktiivsed tööpakkumised on leitavad SIIT 

·       Avati avalikud konkursid Põltsamaa Vallavalitsuse IT-juhi ja kolme IT-spetsialisti leidmiseks. 

 

Haridus-kultuur 

·       13.11 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi juhtkonna koosolek noortekeskuses, muuhulgas arutatakse kooli ja noortekeskuse tihedamat koostööd. 

·       14.11 - Väärikate ülikool Põltsamaa Kultuurikeskuses. 

·       15.-16.11 - osaleb Ehtel Valk KOV kultuurijuhtide arenguprogrammi koolitusel Viljandis. 

·       18.11 kell 10-18 toimub noortevolikogu esimene kohtumine ja Urmo Reitavi poolt juhitud meeskonnakoolitus noortekeskuses. 

·       MTÜ-de taotluste vastuvõtmine ja nõustamine. 

·       Eelarvega seotud tegevused. 

 

 Sotsiaal  

·       13.11 kell 14:00 PPA ja sotsiaalosakonna võrgustikukohtumine 

·       14:11 Vastuvõtt Puurmanis – sotsiaaltööspetsialist Kelli-Ann K 

·       15.11 Lapse ja vanema kohtumise korraldamine – lastekaitsespetsialist Kadi R 

o   Ümarlaud Kiigemetsa koolis – lastekaitsespetsialist Eveli A 

·       16.11 Mobiilse Perepesa arutelul Perepesas – sotsiaalosakonna juhataja Eveli L 

·       NGTS nimekirjas olevate noortega töö - sotsiaaltööspetsialist Helina K 

·       ISTE aruanne – Helina K  

·       Tavapärane töö. Inimeste vastuvõtt, kodukülastused, avalduste menetlemine, täiskasvanute eestkoste korraldamine, s.h kohtule arvamuste kirjutamine ja kohtutega suhtlemine, lastekaitsealane töö. s.h kohtudokumentide koostamine, eestkoste korraldamine, koostöövõrgustikud jmt. 

·       UA projekti lõpparuanne 

 

Rahandus 

·       2024. aasta eelarve koostamisega seotud tegevused. 15. novembril toimub koostatud 2024. aasta eelarve lõplik ülevaatus, mille tulemused edastatakse hallatavate asutuste ja SA Põltsamaa Sport ning OÜ Põltsamaa Vallavara juhtidele. 

·       2023. aasta aruande koostamisega seotud vaheauditi tegevused audiitori poolt. 

·       2023. aasta põhivara ja väheväärtusliku vara aastainventuuriks ettevalmistavad tegevused. 

·       15.11 kell 10.30 osakonna koosolek. 

 

 

Majandus ja arendus 

·       10.11 toimus Saksa kalmistu korrastamisega seoses koosolek, kus otsustati alustada kalmistu heakorra ja ehitiste korrashoiuga. Kabeli ja kalmistu näol on tegemist unikaalse kalmistuga, mis väärib tähelepanu. Moodustati töögrupp, kuhu kuulub Muinsuskaitseameti esindaja, Põltsamaa Vallavara, muuseumi ja vallavalitsuse esindajad ning aktiivse kodanikuna Raivo Suni. 

·       9.11 toimus Puurmanis kohtumine Muinsuskaitse- ja Keskkonnaameti esindatajening kooli ja kohalike aktivistide esindajatega. Tellime mõisa pargi osas kokkulepitud osale raie- ja istutusplaani - eesmärgiga, et saaks alustada etapilist istutuse uuendust. Samuti lähme edasi keskasula uuendamise kontseptsiooni koostamisega. 

·       Jäätmekava ettevalmistamine avalikustamiseks. 

·       Tuuleparkide eriplaneeringu seletuskirja ja eelvaliku aladega seotud küsimustele vastamine. 

·       Tõrukese detailplaneeringu avaliku arutelu ettevalmistused ja avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamustele seisukohtade kujundamine ja vastuste koostamine. 

·       Kriisikomisjoni aasta kokkuvõtte koostamine. 

·       Vallamajas algasid generaatori elektrivalmiduse loomise ehitustööd. 

·       Valla kinnisvara ülevaate koostamine volikogule. 

·       Teehoiukava koostamine. 

·       Adavere kooli spordihoone katuse läbijooksude ja soojakaoga seoses otsustati spordihoone aknad soojustada ja sulgeda. Tööde ettevalmistamine ja hinnapakkumuste küsimine. 

·       Kinnisvara: 

·       Hanked, projektid: 

  • Põltsamaa Haldusele garaaži- ja kontoripinna rentimine Põltsamaa linnas" pakkumuste tähtaeg oli 14.11.23 ning laekus üks pakkumus, mille maksumus mahtus volikogu otsusega kehtestatud piirsummasse. Hanketulemused hindamisel ja järgmises valitsuses kinnitamisel. 
  • Põltsamaa vallale nelja sõiduauto soetamine", viite nr 272172 pakkumuste tähtaeg 23.11.23 kl 10.00. 
  • Ettevalmistamisel Põltsamaa valla hoonete tehnosüsteemide hooldus (jagasime selle erinevatesse etappidesse) ning IT riistvara raamhange.  Samuti 2023 ja 2024 investeeringuteks võetava laenu väikehanke läbiviimine.
  • Lõpetamisel olevate projektide jooksvad küsimused. Jooksev aruandlus. 
  • 10.11 saime lasteaia ehitushanke tagasinõude osas Tallinna Halduskohtust otsuse, millega kohus rahuldas meie kaebuse ning tagasinõue tühistati. RTK-l on 30 päeva aega otsus edasi kaevata.