Algab Põltsamaa valla võimalike tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade väljapanek

19. septembrist 20. novembrini toimub Põltsamaa valla tuuleparkide kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise (KSH VTK) kavatsuse avalik väljapanek. 
 
Eriplaneeringu eesmärgiks on selgitada välja kõik võimalikud tuuleparkide rajamiseks sobivad asukohad Põltsamaa valla territooriumil. Eriplaneeringu I etapi ehk asukoha eelvaliku raames määratakse kindlaks tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu võimalikud asukohad, sealhulgas juurdepääsuteede ja elektri ülekandeliinide paiknemine koos võimalike liitumiskohtadega, samuti tuulikute võimalikud lubatavad kõrgused ja eeldatav maksimaalne arv valitud asukohas.
 
Planeeringualaks on kogu Põltsamaa vald.
 
LS ja KSH VTK annab ülevaate eriplaneeringu koostamise eesmärkidest, on suunisteks planeeringu edasisel koostamisel ning selle elluviimisega kaasnevate mõjude hindamise läbiviimisel, kaardistab vajalikud uuringud, mis tuleb planeerimisotsuste tegemiseks läbi viia ning määratleb eeldatavad olulised ja asjakohased mõjud, mis objekti kavandamisega kaasneda võivad. Täiendavalt kirjeldab LS ja KSH VTK eriplaneeringu koostamise ja selle mõjude hindamise korraldust, protsessi ajakava ja kaasatavaid huvigruppe.
 
Põltsamaa valla tuuleparkide eriplaneeringu  materjalid on leitavad Vallavalitsuse kodulehel www.poltsamaa.ee/tuulepark. Lisaks on materjalidega võimalik tutvuda Vallavalitsuses kohapeal (Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond) ja Põltsamaa valla raamatukogudes tööaegadel.
 
 
Arvamusi ja ettepanekuid eriplaneeringu LS ja KSH VTK-le saab 20. novembrini esitada Põltsamaa Vallavalitsusele e-posti aadressil info@poltsamaa.ee või kirjalikult aadressile Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48104.  
 
Kõigile laekunud arvamustele vastatakse kirjalikult pärast avaliku väljapaneku perioodi lõppu.   
 
Eriplaneeringu LS ja KSH VTK materjalide tutvustamiseks korraldatakse eraldi täiendav arutelu 29. septembril kell 18.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses, aadressil J. Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond.