Oluline teada:

30.03.2023

Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et valminud on Põltsamaa valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohad (LS) ja selle elluviimisega kaasnevate mõjude väljatöötamise kavatsus (VTK), mis on esimene etapp Põltsamaa valla eriplaneeringu koostamisel.

Sellele järgneb eriplaneeringu asukoha eelvalik ning järgmisena detailne lahendus konkreetsele asukohale. Iga planeeringu etapi juures on ka vastava täpsusastmega mõjude hindamisprotseduur. LS ja VTK annab ülevaate eriplaneeringu koostamise eesmärkidest ja on suunisteks planeeringu edasisel koostamisel ning selle elluviimisega kaasnevate mõjude hindamise läbiviimisel.

LS ja VTK määratleb tuuleparkide kavandamise eesmärgi, annab ülevaate üldistest põhimõtetest, millest planeerimisprotsessis ning ka planeeringu elluviimisel lähtuda, koondab peamised ülesanded, mis planeeringus lahendada tuleb, kaardistab vajalikud uuringud, mis tuleb planeerimisotsuste tegemiseks läbi viia ning määratleb eeldatavad olulised ja asjakohased mõjud, mis objekti kavandamisega kaasneda võivad.

Eriplaneering ja selle mõjude strateegiline hindamine on koostatud konsultatsiooniettevõtte Skepast&Puhkim OÜ ekspertide, täiendavalt kaasatud valdkondlike ekspertide, kohaliku omavalitsuse esindajate, huvitatud isikute, ametkondade ning avalikkuse koostöös. Mõjude hindamise raames teostatava keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimist juhib keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) kohaselt KSH juhtekspert, kes vastutab ka KSH eksperdirühma pädevuse eest. Töö tellija on Põltsamaa Vallavalitsus.

Vallavalitsus tänab kõiki, kes on eriplaneeringu koostamisel kaasa rääkinud ja panustanud!

Valminud lähteseisukohtade ja mõjude väljatöötamise kavatsuse ja koostöötabeliga saab tutvuda siin:

Varasemalt:

  • Väljapaneku aeg: 19. septembrist 20. novembrini 2022
  • Avaliku arutelu aeg ja koht: 29. septembril 2022 kell 18.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses
  • Avalikult väljapanekult laekunud ettepanekute tutvustus ja arutelu 5.detsembril ja 5. jaanuaril 2022 kell 17.30 Põltsamaa Kultuurikeskuses 
 
 
  • Kuhu saab esitada ettepanekuid: info@poltsamaa.ee või kirjalikult aadressile Lossi tn 9, Põltsamaa linn
 

Eriplaneering tuulepargi rajamiseks Põltsamaa vallas

Põltsamaa Vallavolikogu 30.12.2021 otsusega nr 1-3/2021/59 algatati kogu Põltsamaa valla territooriumil (pindala 889,56 km2) kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaima asukoha leidmiseks ning seejärel detailse lahenduse koostamiseks.