Üldhooldusteenus väljaspool isiku kodu

 

Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. Olenevalt isiku abivajadusest võib teenuse osutamine olla vajalik kas ajutiselt või pikema perioodi jooksul.

Üldhooldusteenus on tasuline teenus, mille hinna kehtestab teenuse osutaja.

Teenust on õigustatud taotlema täisealine isik:

  • kes vajab east või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringselt kõrvalabi igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ja kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole võimalik ning seda ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega ja;
  • kellel puuduvad endal võimalused teenuse tagamiseks või kellel puuduvad seadus- ja lepingujärgsed ülalpidamiskohustusega isikud (edaspidi ülalpidajad) või kellel on ülalpidajad, kuid kes oma vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised teenust tagama.

Kui teenust vajav isik või tema ülalpidajad on suutelised teenuse eest täies ulatuses ise tasuma, siis võivad nad ise pöörduda teenuse saamiseks teenuse osutajate poole. Teenust ei rahastata valla eelarvest, kui teenust vajaval isikul või tema ülalpidajatel on olemas vahendid teenuse eest täies ulatuses tasumiseks või nende omandis on kinnis- või vallasvara, mida on võimalik realiseerida teenuse eest täismahus tasumiseks.

Õigusaktid
 
Lisainformatsioon

Sotsiaaltöö spetsialist Britha Kondas, tel 5193 4166, e-post britha.kondas@poltsamaa.ee

Sotsiaaltöö spetsialist Ann Pedosk, tel 5191 6930, e-post ann.pedosk@poltsamaa.ee

Sotsiaaltöö spetsialist Anna-Maria Kazakov, tel 5429 0706, e-post anna-maria.kazakov@poltsamaa.ee

Teenuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks on kaks võimalust:
 
Taotluse koostamiseks tuleb end iseteeninduskeskkonnas identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga.

 

2. Esitage sotsiaalosakonnale vastav taotlus, millele lisate:

  • teenust vajava isiku ja tema ülalpidamiskohustusega isikute kolme eelneva kuu netosissetulekuid ja väljaminekuid tõendavad dokumendid (k.a pangakontode väljavõtted taotluse esitamise kuupäeva seisuga) ning andmed nende omandis oleva kinnis- või vallasvara kohta, mida on võimalik realiseerida teenuse eest tasumiseks.
  • teenust vajava isiku tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid.

Vormid

Vaata lisaks!