Üldhooldusteenus väljaspool isiku kodu

 

Üldhooldusteenus väljaspool isiku kodu

Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. Olenevalt isiku abivajadusest võib teenuse osutamine olla vajalik kas ajutiselt või pikema perioodi jooksul.

Üldhooldusteenus on tasuline teenus, mille hinna kehtestab teenuse osutaja.

Teenust on õigustatud taotlema täisealine isik, kes vajab east või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringselt kõrvalabi igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ja kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole võimalik ning seda ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Teenuse eest tasumine

Teenuskoha maksumust rahastatakse teenuse saaja rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest ja isikult võetavast tasust järgmiselt:

  1) teenuskoha maksumusest rahastatakse valla eelarvest sotsiaalhoolekande seaduse §-s 221 lg 2 nimetatud hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulud (hoolduskulu);

  2) vallavalitsus võib kehtestada käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 1 sätestatud kuludele piirmäära;

  3) teenuse saaja tasub teenuskoha maksumusest majutus- ja toitlustuskulud ning muud teenuse osutamisega seotud kulud.

Põltsamaa vallavalitsuse poolt kehtestatud piirmäär hoolduskuludele on kuni 600 eurot.

Üldhooldusteenuse rahastamisel tuleb arvestada, et üldhooldusteenuse saajal võib pärast üldhooldusteenuse eest tasumist isiklikuks kasutamiseks jääda vastavalt vajadusele kuni 10% igakuisest sissetulekust. Vajadust hindab sotsiaaltööspetsialist abivajaduse hindamise käigus.

Vallavalitsuse kehtestatud piirmäära ületavad kulud kannab teenuse saaja. Piirmäära ületava kuluna tasutud summat ei loeta kaetuks teenuse saaja poolt tasutavate majutus- ja toitlustuskulude ning muude teenuse osutamisega seotud kulude arvelt.

Kui teenuse saaja sissetulek on madalam kui Statistikaameti avaldatud eelarveaastale eelnenud aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni suurus (2023 aastal 635,89 eurot), kaetakse valla eelarvest teenuse saaja tasutavate majutus- ja toitlustuskulude ning muude teenuse osutamisega seotud kulude ja teenuse saaja sissetuleku vahe, kuid mitte rohkem kui eelmise aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni suuruse ja teenuse saaja sissetuleku vahe.

Kui vallavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasutud kulud, teenuse saaja igakuised sissetulekud ja väiksema sissetuleku hüvitis ei kata teenuskoha maksumust, siis tasuvad puudujääva osa teenuse saaja või tema suhtes ülalpidamist andma kohustatud isikud.

Kui teenuse saaja või tema suhtes ülalpidamist andma kohustatud isikud ei ole objektiivsetest asjaoludest lähtuvalt ning enda või oma perekonna tavalist ülalpidamist kahjustamata võimelised teenuse eest puudujäävat osa tasuma, makstakse puuduolev osa valla eelarvest. Menetluse käigus hinnatakse sealjuures ka  ülapidamiskohustusega inimeste majanduslikku toimetulekut.

Kui teenuse saaja ja/või ülalpidamist andma kohustatud isikute majanduslik olukord on oluliselt halvenenud, mistõttu nad ei ole võimelised kokkulepitud mahus teenuse eest tasuma, võib teenuse saaja taotleda valla eelarvest makstava osa suurendamist.

Õigusaktid
 
Lisainformatsioon

Sotsiaaltööspetsialist Helina Kalev, tel 5193 4166, e-post helina.kalev@poltsamaa.ee
Sotsiaaltööspetsialist Kelli-Ann Kovljašenko, tel 5191 6930, e-post kelli-ann.kovljasenko@poltsamaa.ee
Sotsiaaltööspetsialist Anna-Maria Kazakov, tel 5429 0706, e-post anna-maria.kazakov@poltsamaa.ee
Sotsiaaltööspetsialist Kati Eensalu, tel 5428 0070, e-post kati.eensalu@poltsamaa.ee

Teenuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks on kaks võimalust:
 
Taotluse koostamiseks tuleb end iseteeninduskeskkonnas identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga.

 

2. Esitage sotsiaalosakonnale vastav taotlus, millele lisate:

  • teenust vajava isiku ja tema ülalpidamiskohustusega isikute kolme eelneva kuu netosissetulekuid ja väljaminekuid tõendavad dokumendid (k.a pangakontode väljavõtted taotluse esitamise kuupäeva seisuga) ning andmed nende omandis oleva kinnis- või vallasvara kohta, mida on võimalik realiseerida teenuse eest tasumiseks.
  • teenust vajava isiku tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid.

Vormid

Vaata lisaks!