Sotsiaalteenused

 

Põltsamaa Vallavolikogu võttis 18. augustil 2022 vastu määruse  nr 16 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord", millega kehtestati sotsiaalteenuste ja -toetuste kirjeldus ja rahastamine ning nende taotlemise tingimused ja kord.

Teenuseid osutatakse üldjuhul isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa vald. Turvakodu- ja varjupaigateenust osutatakse ning vältimatut sotsiaalabi antakse kõikidele teenust ja abi vajavatele isikutele.

Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline hüvitis. Teenust osutatakse isiku või perekonna toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või parendamiseks.

Sotsiaalosakond selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.  Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku ja perekonna abivajadusele võttes arvesse isiku toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:

 • isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
 • isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

Sotsiaalteenuse vajaduse ja vajaliku teenuse ulatuse ning teenuse osutamise sageduse üle tehakse otsus sotsiaalosakonna juhataja haldusaktiga.

Teenused võivad olla tasulised. Põhjendatud juhtudel on õigus vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

Ülalpidamiskohustuse hindamisel juhindub sotsiaalosakond järgmisest juhendmaterjalist:

Ülalpidamiskohustuse õigusselguse analüüs ja juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele ülalpidamiskohustuse täitmise võimekuse hindamiseks

https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/hoolduskoormus/ulalpidamiskohustuse_analuus.pdf

 

Sotsiaalteenuseid osutatakse üldjuhul personaalselt. Siiski on mitmeid teenuseid, kus teenuse saamisega on seotud mitu pereliiget või kogu pere samaaegselt.

Teenuse määramise otsustab sotsiaalosakond hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest või teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.

Põltsamaa vallas osutatakse järgmisi sotsiaalteenuseid:

 • Koduteenus 
 • Toetav pereteenus
 • Üldhooldusteenus väljaspool isiku kodu
 • Tugiisikuteenus
 • Täisealise isiku hooldus
 • Isikliku abistaja teenus
 • Varjupaigateenus
 • Turvakoduteenus
 • Sotsiaaltransporditeenus
 • Eluruumi tagamise teenus
 • Võlanõustamisteenus
 • Lapsehoiuteenus
 • Asendus- ja järelhooldusteenus
 • Muu vajaduspõhine teenus (toiduabi, perelepitusteenus, psühholoogiteenus, päevakeskuseteenus jms)
 • Puudega isiku sõiduki parkimiskaardi väljastamine

HINNAKIRI- Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Abi saamiseks pöördu sotsiaalosakonda: KONTAKTID