Tugiisikuteenus

 

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema omavastutuse võime arendamises. Tugiisikuks ei määrata teenusevajajale lähedast isikut rollikonflikti tõttu.

Tugiisikuteenus on ennetava iseloomuga teenus, mis aitab vältida vajadust osutada kulukamaid teenuseid. Samuti võib tugiisikuteenuse toel ennetada eemalejäämist või väljakukkumist tööturult.

Teenuse osutamise eesmärk last kasvatavale isikule on lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

Lapsele teenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

Tugiisiku tegevused on:

  • igapäevaeluõpetus nii kodus kui ka väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
  • abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
  • sotsiaalsete oskuste arendamine ametiasutustes ja muudes institutsioonides suhtlemise ning perekondlike sidemete hoidmise ja taastamise kaudu;
  • koos teenusesaajaga tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine;
  • laste ja vanemate vahel toimuvate peresiseste ühistegevuste korraldamisele kaasaaitamine;
  • sotsiaaltööspetsialisti või lastekaitsespetsialisti informeerimine peres toimuvatest muutustest;
  • teenusesaaja motiveerimine erinevate erialaspetsialistide teenusele jõudmiseks;
  • aktiivse suhtlemise ja kuulamisega psühholoogilise toe pakkumine.

Tugiisikuteenust osutatakse isiku või pere juures kodus või muudes teenusesaaja vajadustest tulenevates ning teenuse osutamiseks kokku lepitud asukohtades.

Sotsiaalosakonna otsuse alusel sõlmitakse tugiisikuteenust saava isiku ja teenuse osutajaga teenuse osutamise leping, milles määratakse kindlaks tugiisikuteenusena tehtavad toimingud, nende tegemise aeg ja maht ning teenuse eest tasumise kord.

Tugiisikuteenus on teenuse saajale üldjuhul tasuta.

 
Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
TÄISKASVANUTE PUHUL
Sotsiaaltöö spetsialist Helina Kalev, tel 5193 4166, e-post helina.kalev@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Kelli-Ann Kovljašenko, tel 5191 6930, e-post kelli-ann.kovljasenko@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Anna-Maria Kazakov, tel 5429 0706, e-post anna-maria.kazakov@poltsamaa.ee
 
ALAEALISE PUHUL

Taotlemine

Teenuse taotlemiseks on kaks võimalust:
 
Taotluse koostamiseks tuleb end iseteeninduskeskkonnas identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga.

 

2. Esitage sotsiaalosakonnale põhjendatud taotlusTäitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.

Vormid