Toetuse taotlemine puudega isiku eluruumi kohandamiseks meetmest „Puuetega inimeste eluaseme kohandamine“

"Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" (edaspidi meetme tegevus) meetme raames on kohalikel omavalitsustel võimalik taotleda toetust.

Eluruumide kohandamise meetme tegevuse toetuse raames saavad kohalikud omavalitsused toetada puudega inimesi nende kodude kohandamisel ja arendada välja puudega inimestele eluruumide kohandamise teenuse.

Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist:

  • liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  • hügieenitoimingute parandamiseks;
  • köögitoimingute parandamiseks.

Taotluse läbivaatamisele järgneb vajadusel kodukülastus, hetkeolukorra kaardistus ja fotode tegemine ning hinnapakkumiste võtmine kohanduse saaja poolt, kui seda ei tehtud koos taotlusega. Otsus tehakse odavama hinnapakkumise alusel.

Kodukohandamise projektis osalemiseks teeb vallavalitsus otsuse kohandustaotluse põhjendatuse ja meetme vastavuse ning projektis osalemise kohta iga taotluse osas eraldi. Eelistatakse kohandusi, kus teisi alternatiive ei ole ja kohanduse tegemata jätmine kahjustab tugevalt inimese isehakkamasaamist erivajaduse (puude) tõttu.

Konkreetne otsus iga taotluse kohta tehakse pärast Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" projektis positiivse rahatusotsuse saamist.
 

Toetuse suurus oleneb üldjuhul meetmes ettenähtud ühikuhindadest.

Kohanduse saaja on kohustatud:

1) tegema kohanduse vastavalt kokku lepitud tingimustele;
2) kasutama toetust sihtotstarbeliselt.

Tulemused

2020. aasta taotlusvoor

Põltsamaa vald osaleb ka 2020. aastal Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" projektis, mille abil on võimalik toetada puuetega inimeste eluruumide kohandamisi. Eluruumi kohandamist saab taotleda, kui isikul on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja tal on sellekohane kehtiv otsus ja ta on kantud rahvastikuregistrisse Põltsamaa valla elanikuna.

Põltsamaa Vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakond ootab taotlusi puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamiste soovidega alates 27. jaanuarist kuni 31. märtsini 2020.

Taotluse võib saata e-postiga aadressil info@poltsamaa.ee või tuua  arengu- ja planeerimisosakonda Lossi tn 9, Põltsamaa linn (2. korrus).

Lisainfo: arenguspetsialist Loreida Küppas (tel. 5342 5004, e-post loreida.kuppas@poltsamaa.ee) või sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla (tel. 5332 5015, e-post merike.sumla@poltsamaa.ee )

 

VAATA LISAKS!

 

2019. aasta taotlusvoor

2019. aastal oli Põltsamaa vallal projekti vahenditest võimalus taotleda kokku 20 kohanduse tarvis 95530 eurot. Taotlusi hakati vastu võtma 2019. aasta veebruari lõpus ning esitamise tähtaeg oli  30. aprill 2019. Põltsamaa Vallavalitsus esitas Põltsamaa valla  koondtaotluse rakendusüksusele 26. augustiks 2019.

2018. aasta taotlusvoor

2018. aastal oli projekti vahenditest võimalus taotleda kokku 26 kohanduse tarvis 131342 eurot.

Taotlusvooru esitati kolm taotlust. Toetust maksti kokku summas 16 198,12 eurot.

 

Täpsem info

Sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla, merike.sumla@poltsamaa.ee, 5332 5015.

Õigusaktid

Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
Määruse seletuskiri
Määruse lisa 1: Meetme tegevuse "Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" standardiseeritud ühikuhinnad
Määruse lisa 2: Puuetega inimeste eluruumide kohandamisel standardiseeritud ühikuhindade arvestamise analüüs ja rakendamise metoodika

Põltsamaa Vallavalitsuse 15.04.2019 määrus nr 3 „Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord"