Toetuse taotlemine puudega isiku eluruumi kohandamiseks meetmest „Puuetega inimeste eluaseme kohandamine“

NB! Taotlusvoor on lõppenud!

"Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" (edaspidi meetme tegevus) meetme raames on kohalikel omavalitsustel võimalik taotleda toetust.

Eluruumide kohandamise meetme tegevuse toetuse raames saavad kohalikud omavalitsused toetada puudega inimesi nende kodude kohandamisel ja arendada välja puudega inimestele eluruumide kohandamise teenuse.

Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist:

  • liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  • hügieenitoimingute parandamiseks;
  • köögitoimingute parandamiseks.

Taotluse läbivaatamisele järgneb vajadusel kodukülastus, hetkeolukorra kaardistus ja fotode tegemine ning hinnapakkumiste võtmine kohanduse saaja poolt, kui seda ei tehtud koos taotlusega. Otsus tehakse odavama hinnapakkumise alusel.

Kodukohandamise projektis osalemiseks teeb vallavalitsus otsuse kohandustaotluse põhjendatuse ja meetme vastavuse ning projektis osalemise kohta iga taotluse osas eraldi. Eelistatakse kohandusi, kus teisi alternatiive ei ole ja kohanduse tegemata jätmine kahjustab tugevalt inimese isehakkamasaamist erivajaduse (puude) tõttu.

Konkreetne otsus iga taotluse kohta tehakse pärast Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" projektis positiivse rahatusotsuse saamist.
 

Toetuse suurus oleneb üldjuhul meetmes ettenähtud ühikuhindadest.

Kohanduse saaja on kohustatud:

1) tegema kohanduse vastavalt kokku lepitud tingimustele;
2) kasutama toetust sihtotstarbeliselt.

Tulemused

 

2021. aasta taotlusvoor

Põltsamaa vald osales ka 2021. aastal Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" projektis, mille abil oli võimalik toetada puuetega inimeste eluruumide kohandamisi. Eluruumi kohandamist sai taotleda, kui isikul on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja tal on sellekohane kehtiv otsus ja ta on kantud rahvastikuregistrisse Põltsamaa valla elanikuna.
Põltsamaa Vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakond ootas taotlusi puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamiste soovidega alates 10. detsembrist kuni 20. detsembrini 2020.
Tähtajaks esitati neli nõuetele vastavat taotlust. Riigi Tugiteenuste Keskus andis Põltsamaa vallale võimaluse neile esitatud taotlust täiendada ja esitada juurde täiendavaid objekte. Sotsiaalosakonna ettepanekul täiendati erandkorras taotlust viie objektiga. 
Projekti kogukulud 36 362,00 eurot, teotus ERF-ist 30 907,70 eurot, KOV omaosalus 5 454,30 eurot. Projekti abil valmis üheksas eluruumis kümme kohandust.

2020. aasta taotlusvoor

Põltsamaa vald osales 2020. aastal Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" projektis, mille abil toetati puuetega inimeste eluruumide kohandamisi. Põltsamaa Vallavalitsus võttis taotlusi puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamiste soovidega vastu alates 27. jaanuarist kuni 31. märtsini 2020.
Projekti kogukulud 30 510,70 eurot, teotus ERF-ist 25799 eurot, KOV omaosalus 4711,70 eurot. Projekti abil said kuus abivajajat kaheksa kohandust.

2019. aasta taotlusvoor

2019. aastal oli Põltsamaa vallal projekti vahenditest võimalus taotleda kokku 20 kohanduse tarvis 95530 eurot. Taotlusi hakati vastu võtma 2019. aasta veebruari lõpus ning esitamise tähtaeg oli  30. aprill 2019. Põltsamaa Vallavalitsus esitas Põltsamaa valla  koondtaotluse rakendusüksusele 26. augustiks 2019.

2018. aasta taotlusvoor

2018. aastal oli projekti vahenditest võimalus taotleda kokku 26 kohanduse tarvis 131342 eurot.

Taotlusvooru esitati kolm taotlust. Toetust maksti kokku summas 16 198,12 eurot.

 

Täpsem info

Sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja, eveli.lilleoja@poltsamaa.ee, 5332 5015.

 

VAATA LISAKS!

 

Õigusaktid

Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
Määruse seletuskiri
Määruse lisa 1: Meetme tegevuse "Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" standardiseeritud ühikuhinnad
Määruse lisa 2: Puuetega inimeste eluruumide kohandamisel standardiseeritud ühikuhindade arvestamise analüüs ja rakendamise metoodika

Põltsamaa Vallavalitsuse 15.04.2019 määrus nr 3 „Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord"