Eluruumi tagamise teenus

 

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama või kellel on puudest tingitult raskusi talle kuuluvas või tema valduses olevas eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga.

Eluruumi tagamise teenus sisaldab ka puudega isikule ametiasutuse korraldatavat abi puudega isikule kuuluva või tema valduses oleva eluruumi (puudega isiku koduse keskkonna) kohandamiseks nii, et puudega isik saaks võimalikult kaua elada koduses keskkonnas ning selles keskkonnas iseseisvalt toime tulla.

Eluruumi tagamise teenus on tasuline. Tasu suuruse kehtestab vallavalitsus.

Haldusakti alusel sõlmib ametiasutuse hallatav asutus Põltsamaa Haldus eluruumi kasutamiseks kirjaliku üürilepingu. Üürileping sõlmitakse 10 tööpäeva jooksul haldusakti andmisest arvates. Nimetatud tähtaja jooksul mõjuva põhjuseta lepingu sõlmimata jätmisel taotleja poolt, on ametiasutusel õigus vastav haldusakt kehtetuks tunnistada. Eluruum antakse üldjuhul kasutusele üheks aastaks.

Hinnakiri

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltöö spetsialist Helina Kalev, tel 5193 4166, e-post helina.kalev@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Kelli-Ann Kovljašenko, tel 5191 6930, e-post kelli-ann.kovljasenko@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Anna-Maria Kazakov, tel 5429 0706, e-post anna-maria.kazakov@poltsamaa.ee

Taotlemine

Eluruumi tagamise teenuse taotlemiseks tuleb sotsiaalosakonnale esitada põhjendatud taotlus. Eluruumi tagamise teenuse vajadust hindab sotsiaalosakond, selgitab välja võimalused korteri, mis sobib taotleja ja tema pere vajadustele, kasutusele andmiseks. Korter antakse isikule, tema perele või temaga koos elavatele isikutele kasutusele sotsiaalosakonna juhataja haldusaktiga.

Teenuse taotlemiseks on kaks võimalust:

Taotluse koostamiseks tuleb end iseteeninduskeskkonnas identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga.

 

2. Esitage sotsiaalosakonnale põhjendatud taotlusTäitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.

Vormid