Pärna tn 3 (Põltsamaa linn) kinnistu ja lähiala detailplaneering

Põltsamaa Vallavalitsus on 16.10.2023 korraldusega nr 2-3/2023/235 kehtestanud Põltsamaa linnas Pärna tänav 3 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeringu koostamise eesmärk on elamuarenduse ja selle juurde kuuluva infrastruktuuri planeerimine. Planeeringuga määratakse maakasutus, hoonestusalad, ehitusõigus, juurdepääs avaliku kasutusega tänavalt, liikluskorraldus, tehnovõrkude asukohad ja servituutide seadmise vajadus. Planeeringuala pindala on ca 0,97 ha.

Põltsamaa Vallavalitsuse 27.03.2023 korraldusega nr 2-3/2023/63 otsustati Pärna tn 3 ja lähiala maaüksuse detailplaneering võtta vastu ja korraldada avalik väljapanek, mis toimus 17.04.2023 – 01.05.2023 Põltsamaa Vallavalitsuses (Lossi 9, Põltsamaa), Põltsamaa Raamatukogus (Veski 3, Põltsamaa) ja Põltsamaa valla kodulehel www.poltsamaa.ee.

Avaliku väljapaneku ajal  oli õigus esitada detailplaneeringu kohta  kirjalikke ettepanekuid kuni 01.05.2023 e-postile info@poltsamaa.ee või postiga Lossi 9, 48104 Põltsamaa. Detailplaneeringu kohta esitati arvamusi, mis on osaliselt arvesse võetud. Ettepanekute esitajatele saadeti argumenteeritud vastused. Tagasisidet rohkem ei antud ja sellega seonduvalt loetakse arvamuse avaldajad detailplaneeringu lahendusega nõustunuks. 

Avalik arutelu toimus 15. juunil 2023 Põltsamaa Kultuurikeskuses. Kohalviibijad nõustusid, et planeeringulahendusega välja pakutud ettepanekud on optimaalseimad.

Kooskõlastused:

Terviseamet http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/dokument/5727178

Päästeamet (loetud kooskõlastatuks vastavalt  planeerimisseaduse § 133 lõikele 2)

Algatamine