Täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused


Viipekeele tõlketeenus

Viipekeele tõlketeenuse eesmärk on abistada teenust vajavaid isikuid, et võimaldada neil osaleda ühiskonnas võrdväärselt teistega parema toimetuleku tagamiseks. Teenuse sihtrühmaks on kuulmispuudega isikud.

Teenuse vajaduse ja tasu kompenseerimise ulatuse otsustab sotsiaalosakonna juhataja haldusaktiga.

Päevakeskuse teenus

Päevakeskuse teenuse eesmärgiks on osutada sotsiaalteenuseid sihtgrupi toimetuleku säilitamiseks ja soodustamiseks ning huvitegevuse võimaldamiseks. Teenuse sihtrühmaks on eakad ja puuetega inimesed.

Teenust osutatakse Põltsamaa Valla Päevakeskuses Adaveres.

Teenuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale põhjendatud taotlus.

Teenuse vajaduse ja tasu kompenseerimise ulatuse otsustab sotsiaalosakonna juhataja haldusaktiga.

Teenus on tasuline.

Toiduabi andmine

Toiduabi andmise eesmärk on pakkuda toiduainetega varustamist toimetulekuraskustes isikutele ja peredele.

Abi saamiseks tuleb pöörduda sotsiaalosakonda. Toiduabi saamise vajadust hindavad ja abi andmist otsustavad kõik sotsiaalosakonna ametnikud.

Perelepitusteenus

Perelepitusteenus eesmärk on sõlmida kohtuväline kokkulepe vanemate vahel nende alla 18-aastase lapsega seotud õiguste ja kohustuste suhtes, arvestades lapse huvisid ning tehes koostööd kokkulepete täitmiseks.

Teenuse sihtrühmaks on abielu (kooselu) lõpetavad või lahus elavad lapsevanemad.

Teenuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale põhjendatud taotlus.

Teenuse vajaduse ja tasu kompenseerimise ulatuse otsustab sotsiaalosakonna juhataja haldusaktiga.

Eluaseme kohandamine

Eluruumi kohandamise eesmärgiks on vähendada puudest tingitud raskusi eluruumi sisenemisel ja eluruumis liikumisel ning soodustada puudega isiku iseseisvat toimetulekut.

Teenuse sihtgrupiks on raske või sügava puudega isikud.

Teenuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale põhjendatud taotlus.

Teenuse vajaduse otsustab sotsiaalosakonna juhataja haldusaktiga.

Saunateenus

Saunateenuse eesmärgiks on osutada sotsiaalteenuseid sihtgrupi toimetuleku säilitamiseks ja soodustamiseks.

Teenuse sihtrühmaks on eakad ja puuetega inimesed.

Saunateenust osutatakse Põltsamaa päevakeskuses (Lossi 47, Põltsamaa linn). Teenuse saamiseks tuleb pöörduda otse teenuseosutaja poole.

Saunateenus on tasuline teenusega. Teenuse hinna kehtestab vallavalitsus.

Pesupesemisteenus

Pesupesemisteenuse eesmärgiks on osutada sotsiaalteenuseid sihtgrupi toimetuleku säilitamiseks ja soodustamiseks.

Pesupesemisteenust osutatakse Põltsamaa päevakeskuses (Lossi 47, Põltsamaa linn) ja Põltsamaa Valla Päevakeskuses (Pargi 2, Adavere alevik, Põltsamaa vald)

Teenuse sihtrühmaks on eakad ja puuetega inimesed. Teenuse saamiseks tuleb pöörduda otse teenuseosutaja poole.

Pesupesemisteenus on tasuline. Teenuse hinna kehtestab vallavalitsus.

Toetav pereteenus

Toetava pereteenuse eesmärk on nõustada lastega peresid, kes ei suuda vähenenud toimetulekuvõime tõttu tagada laste põhivajaduste rahuldamist ega laste arengut toetavat kasvukeskkonda.

Teenusega toetatakse pereliikmete personaalset arengut, perekonna stabiilset funktsioneerimist ning toimetulekut ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas, mis aitab vanematel laste eest hoolitseda ja luua kõikidele pereliikmetele turvaline elukeskkond.

Teenus sisaldab abi ja nõustamist:

  1) hügieeni-, toitlustamis-, eelarve- ja majapidamisküsimustes;

  2) laste kasvatamiseks ja hooldamiseks vajalike tingimuste loomisel;

  3) motiveerimiseks ja igapäevaste toimetulekuoskuste omandamiseks;

  4) sotsiaalse võrgustiku taastamiseks või loomiseks;

  5) lapse kasvatamisel ja õpetamisel;

  6) dokumentide taotlemisel ja vormistamisel;

  7) perele vajalike meditsiini- ja rehabilitatsiooniteenuste taotlemisel;

  8) pere majandusliku toimetuleku tagamisel;

  9) suhtlemisel erinevate asutustega;

 10) muude praktiliste probleemide lahendamisel.

Teenuse osutamiseks vajalikud tegevused ja nende osutamise sagedus määratakse kindlaks enne teenuse osutamise algust isiku ja tema laste abivajaduse hindamise kaudu.

Teenust on õigus saada perel või last kasvataval täisealisel isikul, kes üldjuhul on võimeline harjumuspärases keskkonnas ise hakkama saama, kuid vajab iseseisvaks toimetulekuks teatud ulatuses kõrvalabi vanemlike oskuste parendamisel ning toimetulekul ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas.

Lastega perede koduteenuse määramist võib abivajajast teada saamisel algatada ka ametiasutus.

Lastega perede koduteenus on teenuse saajale tasuta.

Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
 
Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltöö spetsialist Helina Kalev, tel 5193 4166, e-post helina.kalev@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Kelli-Ann Kovljašenko, tel 5191 6930, e-post kelli-ann.kovljasenko@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Anna-Maria Kazakov, tel 5429 0706, e-post anna-maria.kazakov@poltsamaa.ee

Taotlemine

Teenuse taotlemiseks on kaks võimalust:
 
Taotluse koostamiseks tuleb end iseteeninduskeskkonnas identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga.

 

2. Esitage sotsiaalosakonnale põhjendatud taotlusTäitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.

Vormid