Majandustegevus


1. juulil 2014 jõustus majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS), mis kehtestab ühtsed normid majandustegevuse alustamisele, teostamisele, lõppemisele ja jätkamisele ja registri pidamisele ning reguleerib järelevalvet ja vastutust. MsüS jaotab majandustegevuse tegevusalad kolmeks:

1)teatamiskohustusega tegevusalad – ettevõtja peab neil aladel tegutsemise korral sellest registripidajale teatama, kuid kande puudumine registris ei tähenda keeldu majandustegevusega alustada ning majandustegevuse nõuete täitmist eelnevalt ei kontrollita.

2) loakohustusega tegevusalad – neil aladel tegutsemiseks tuleb eelnevalt taotleda ja saada luba majandushaldusasutuselt. Ettevõtja suhtes teostatakse eelkontrolli nii tema isiku kui tema majandustegevuse sisulise vastavuse üle kehtivatele nõuetele.

3) vaba majandustegevusega tegevusalad – majandustegevuse alustamiseks pole eriseadusega ettevõtjale pandud majandustegevusteate esitamise või loakohustust.

Kaubandustegevuse seaduse alusel ei ole kaubandustegevuseks enam vaja majandustegevuse registri (MTR) registreeringut ega ole vaja esitada ka majandustegevusteadet, küll aga võib eriseadusega näha ette teatud kaupade müügiks majandustegevusteate esitamise kohustuse. Sellisteks eriseadusteks on alkoholiseadus, tubakaseadus, biotsiidiseadus (biotsiidi hulgimüük), rahva tervise seadus (hambavalgendustoodete hulgimüük). Endiselt kehtib ka toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus. Majandustegevusteade esitatakse MTR-ile elektroonselt ettevõtja enda poolt.

Erinõuetega tegevusalad MTR-s alates 1.07.2014

Majandustegevuse register


Majandustegevuse teate andmete muutmine ja majandustegevusest loobumine

  • Majandustegevuse andmete muudatustest tuleb kaubanduse valdkonnas tegelevatel ettevõtjatel teavitada viivitamatult, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Teate andmeid on võimalik kontrollida majandustegevuse registri veebilehelt.
  • Majandustegevusest ajutisel loobumisel tuleb esitada majandustegevusest ajutiselt loobumise teade, milles märgitakse majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev. Majandustegevusest täielikul loobumisel tuleb esitada majandustegevusest loobumise teade, milles märgitakse majandustegevuse lõpetamise kuupäev.
  • Majandustegevuse teate andmete muutmise ja majandustegevusest loobumise teate esitamise eest riigilõivu tasuma ei pea.
  • Täpsemat teavet kaubanduse valdkonnas tegeleva ettevõtja majandustegevuseteate andmete muutmise ja majandustegevusest loobumise kohta leiad eesti.ee veebilehelt.

Majandustegevuse teate esitamine majandustegevuse registrile

  • Alkohoolsete jookide või tubakatoodetega kauplemiseks jaekaubanduse, hulgikaubanduse või toitlustamise tegevusalal tuleb ettevõtjal esitada majandustegevusteade. Majandustegevusteade tuleb esitada ka kutsealaseks kasutamiseks mõeldud biotsiidide ja hambavalgendustoodete müügiga tegelemiseks hulgikaubanduse tegevusalal. Täpsemat teavet kaubanduse valdkonnas tegeleva ettevõtja majandustegevusteate esitamise kohta leiad eesti.ee veebilehelt.