Koduteenus sh koduteenus lastega peredele

6.07.18

Koduteenus täisealisele isikule

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Teenust ei osutata isikule, kellele on seatud täisealise isiku hooldus.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks. Koduteenus aitab vältida või lükata edasi isiku paigutamist institutsionaalsele hooldusele. Koduteenuse raames ei pea tegema remonditöid, pesema aknaid, küll võib töötaja aidata isikul leida isiku või teenuse pakkuja vajaliku töö tegemiseks. Teatud juhtudel võib kõrvalabi seisneda ka asjaajamises väljaspool isiku eluruumi, kui see on vajalik tema toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes.

Koduteenused jagunevad koduabi ja isikuabi teenusteks.

Koduabi teenused on:

 • toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite, valmistoiduga varustamine jms;
 • abistamine majapidamistoimingutes teenuse saajale kuuluvate vahenditega;
 • abistamine tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel ameti- ja teenindusasutustes;
 • küttematerjaliga varustamise korraldamine.

Isikuabi teenused on kõrge abivajadusega isiku juhendamine ja abistamine eneseteeninduses, sh pesemisel, riietumisel, söömisel, terviseseisundi hindamisel, liikumisel, hügieenitoimingutes jms.

Koduteenust osutatakse igale teenuse vajajale koostatud personaalse hoolduskava alusel.

Koduteenus täisealisele isikule on tasuline teenus. Põltsamaa Vallavalitsuse 5. märtsi 2018 korraldusega nr 133 on kehtestatud sotsiaalteenuste hinnad.

Koduteenuse hind:

 • kliendile, kellel on perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega ülalpidamisvõimelised isikud, on teenuse hind 25 eurot kuus
 • kliendile, kellel ei ole ülapidamiskohustusega isikuid on teenuse hinnaks 10 eurot kuus.

 

Koduteenus lastega peredele

Lastega perede koduteenuse eesmärk on nõustada lastega peresid, kes ei suuda vähenenud toimetulekuvõime tõttu tagada laste põhivajaduste rahuldamist ega laste arengut toetavat kasvukeskkonda. Teenuse osutamisel toetatakse pereliikmete personaalset arengut, perekonna stabiilset funktsioneerimist ning toimetulekut ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas, mis aitab vanematel laste eest hoolitseda ja luua kõikidele pereliikmetele turvaline elukeskkond.

Teenus koosneb isiku- ja koduabi tegevustest, mida teenuse osutaja teostab isiku huvides.

Isikuabi tegevused on:

 • juhendamine toidu valmistamisel ja toitumisalane nõustamine;
 • abistamine pesu pesemise korraldamisel;
 • abistamine pesemisvõimaluste korraldamisel;
 • abistamine liikumisel;
 • abistamine abivahendite kasutamisel;
 • igapäevaoskuste toetamine ja juhendamine;
 • abistamine sotsiaalsete suhete loomisel ja säilitamisel;
 • pereliikmete juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;
 • pereliikmete seostamine teiste antud hetkel perele vajalike teenustega (sotsiaal-, haridus-, meditsiiniteenused jms);
 • vanemlike oskuste ja pere toimetuleku pidev jälgimine ja hindamine, sealhulgas lapse turvalisuse jälgimine perekonnas;
 • pere eelarve koostamine ja jälgimine.

Koduabi tegevused on:

 • küttematerjali soetamise korraldamine;
 • küttematerjali saagimise, lõhkumise ja riita ladustamise korraldamine;
 • abistamine toiduainete, majapidamistarvete, abivahendite ja ravimite ostmisel;
 • eluaseme iganädalase puhastamise juhendamine.

Vajadusel abistatakse isikut järgmistes tegevustes:

 • dokumentide vormistamisel;
 • maksete tasumisel;
 • meditsiiniteenuste taotlemisel;
 • rehabilitatsiooniteenuste taotlemisel;
 • raviasutuste külastamisel;
 • suhtlemisel haridusasutustega.

Teenuse osutamiseks vajalikud tegevused ja nende osutamise sagedus määratakse kindlaks enne teenuse osutamise algust isiku ja tema laste abivajaduse hindamise kaudu.

Lastega perede koduteenust on õigus saada perel või last kasvataval täisealisel isikul, kes üldjuhul on võimeline harjumuspärases keskkonnas ise hakkama saama, kuid vajab iseseisvaks toimetulekuks teatud ulatuses kõrvalabi vanemlike oskuste parendamisel ning toimetulekul ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas. Teenuse saamiseks tuleb sotsiaalosakonnale esitada vastav taotlus, milles märgitakse ära ka toimingud, milles soovitakse abi saada.

Lastega perede koduteenuse määramist võib abivajajast teada saamisel algatada ka ametiasutus.

Lastega perede koduteenus on teenuse saajale tasuta.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND