Koduteenus sh koduteenus lastega peredele

Koduteenus täisealisele isikule

 Teenust ei osutata isikule, kellele on seatud täisealise isiku hooldus.
Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Teenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik ei suuda terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel kõrvalabita sooritada, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks. Koduteenus aitab vältida või lükata edasi isiku paigutamist hooldekodusse. 
 
Koduteenuse raames ei pea hooldaja tegema remonditöid, pesema aknaid jms, kuid ta võib aidata leida kedagi, kes selle töö ära teeb. Teatud juhtudel võib hooldaja ajada kliendi asju ka väljaspool tema eluruumi, kui see on vajalik kliendi toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes.
 
Koduteenusena osutatavad toimingud on:
 1. toiduainete, ravimite, abivahendite ja esmatarbekaupade koju toomine lähimast poest ja apteegist;
 2. sooja toidu korraldamine või abistamine toidu valmistamisel ja nõude pesemisel;
 3. veevärgi puudumisel vee tuppa toomine heitvee väljaviimine eluruumist;
 4. arstiabi korraldamine;
 5. abistamine väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel;
 6. eluruumi koristamine abivajaduse hindamisel tuvastatud ja kokkulepitud ulatuses;
 7. prügi väljaviimine;
 8. abistamine majapidamistoimingutes abistatavale isikule kuuluvate vahenditega;
 9. abistamine kütmisel ning küttematerjali soetamise, tükeldamise ja ladustamise korraldamine;
 10. akende pesemine ja kardinate vahetamine vähemalt kaks korda aastas;
 11. abistamine pesu pesemisel, riiete korrastamine, voodipesu vahetamine;
 12. vajadusel abistamine eneseteeninduses, sh juhendamisel, pesemisel, riietumisel, söömisel, terviseseisundi hindamisel, liikumisel ja hügieenitoimingutes jm;
 13. aktiivse suhtlemise ja kuulamisega emotsionaalse toe pakkumine;
 14. muud tegevused, mis soodustavad isiku iseseisvat toimetulekut.
 
Koduteenuse maht ja vajalikud toimingud selgitatakse välja abivajaduse hindamise käigus. Abivajaduse hindamiseks tehakse kodukülastus, et saada ülevaade abivajaja kodusest keskkonnast ja toimetulekuvõimest. Koduteenust osutatakse igale teenuse vajajale koostatud personaalse hoolduskava alusel.
 
Koduteenus täisealisele isikule on tasuline teenus. 
 

Hinnakiri

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Sotsiaaltöö spetsialist Britha Kondas, tel 5193 4166, e-post britha.kondas@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Ann Pedosk, tel 5191 6930, e-post ann.pedosk@poltsamaa.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Anna-Maria Kazakov, tel 5429 0706, e-post anna-maria.kazakov@poltsamaa.ee

Taotlemine

Toetuse taotlemiseks on kaks võimalust:
 
Taotluse koostamiseks tuleb end iseteeninduskeskkonnas identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga.

 

 

2. Esitage sotsiaalosakonnale vastav taotlus, milles märgite ära ka toimingud, milles soovite abi saada. Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.

Vormid

 
Koduteenus lastega peredele

Lastega perede koduteenuse eesmärk on nõustada lastega peresid, kes ei suuda vähenenud toimetulekuvõime tõttu tagada laste põhivajaduste rahuldamist ega laste arengut toetavat kasvukeskkonda. Teenuse osutamisel toetatakse pereliikmete personaalset arengut, perekonna stabiilset funktsioneerimist ning toimetulekut ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas, mis aitab vanematel laste eest hoolitseda ja luua kõikidele pereliikmetele turvaline elukeskkond.

Teenus koosneb isiku- ja koduabi tegevustest, mida teenuse osutaja teostab isiku huvides.

Isikuabi tegevused on:

 • juhendamine toidu valmistamisel ja toitumisalane nõustamine;
 • abistamine pesu pesemise korraldamisel;
 • abistamine pesemisvõimaluste korraldamisel;
 • abistamine liikumisel;
 • abistamine abivahendite kasutamisel;
 • igapäevaoskuste toetamine ja juhendamine;
 • abistamine sotsiaalsete suhete loomisel ja säilitamisel;
 • pereliikmete juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;
 • pereliikmete seostamine teiste antud hetkel perele vajalike teenustega (sotsiaal-, haridus-, meditsiiniteenused jms);
 • vanemlike oskuste ja pere toimetuleku pidev jälgimine ja hindamine, sealhulgas lapse turvalisuse jälgimine perekonnas;
 • pere eelarve koostamine ja jälgimine.

Koduabi tegevused on:

 • küttematerjali soetamise korraldamine;
 • küttematerjali saagimise, lõhkumise ja riita ladustamise korraldamine;
 • abistamine toiduainete, majapidamistarvete, abivahendite ja ravimite ostmisel;
 • eluaseme iganädalase puhastamise juhendamine.

Vajadusel abistatakse isikut järgmistes tegevustes:

 • dokumentide vormistamisel;
 • maksete tasumisel;
 • meditsiiniteenuste taotlemisel;
 • rehabilitatsiooniteenuste taotlemisel;
 • raviasutuste külastamisel;
 • suhtlemisel haridusasutustega.

Teenuse osutamiseks vajalikud tegevused ja nende osutamise sagedus määratakse kindlaks enne teenuse osutamise algust isiku ja tema laste abivajaduse hindamise kaudu.

Lastega perede koduteenust on õigus saada perel või last kasvataval täisealisel isikul, kes üldjuhul on võimeline harjumuspärases keskkonnas ise hakkama saama, kuid vajab iseseisvaks toimetulekuks teatud ulatuses kõrvalabi vanemlike oskuste parendamisel ning toimetulekul ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas. 

Lastega perede koduteenuse määramist võib abivajajast teada saamisel algatada ka ametiasutus.

Lastega perede koduteenus on teenuse saajale tasuta.

Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
 • piirkond Põltsamaa linn, lastekaitsespetsialist Jane Merivee, tel 50 38 728,e-post jane.merivee@poltsamaa.ee
 • piirkond Põltsamaa vald, lastekaitsespetsialist Kätlin Kruus, tel 53 436 275, e-post katlin.kruus@poltsamaa.ee
 • piirkond Puurmani , ajutiselt lastekaitsespetsialist Kätlin Kruus
 • piirkond Pajusi, lastekaitsespetsialist Eveli Allik, tel 53 096 698, e-post eveli.allik@poltsamaa.ee

Taotlemine

Toetuse taotlemiseks on kaks võimalust:
 
Taotluse koostamiseks tuleb end iseteeninduskeskkonnas identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga.
 

2. Esitage sotsiaalosakonnale vastav taotlus, milles märgite ära ka toimingud, milles soovite abi saada. Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.

Vormid