Järelhooldusteenus

6.07.18

 

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel vallavalitsus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

Ametiasutus tagab järelhooldusteenuse asendushooldusel viibivale täisealisele isikule, kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes:

 1) esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni;

 2) õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni, või

 3) isiku 25-aastaseks saamiseni.

Ametiasutus võib tagada järelhooldusteenuse ka isikule, kes:

 1) on kuni 21-aastane ega õpi ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis asendushooldusel või eestkostel;

 2) on kuni 25-aastane ja õpib ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis eestkostel ja pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkas järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

Järelhooldusteenuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale vastav taotlus. Teenus määratakse sotsiaalosakonna juhataja haldusaktiga.

Järelhooldusteenus on tasuline. Hinna kehtestab teenuse osutaja.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND