Elukoha registreerimine


Elukoha registreerimine on vajalik, et riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused saaksid osutada oma territooriumil elavatele elanikele avalikke teenuseid ning tõhustada teabevahetust ja koostööd.

Elukoha andmeid muudetakse:

 • inimese esitatud elukohateate alusel;
 • inimese elukohateate või välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse alusel, kui inimene asub püsivalt elama välisriiki;
 • linna- või vallavalitsuse algatusel;
 • ruumi omaniku õigustatud nõudmisel;
 • kohtulahendi alusel, millega inimene kaotab õiguse ruumi kasutada;
 • elukoha aadressi aluseks oleva haldusterritoriaalse korralduse või aadressikohaks olevate objektide nimede ja numbrite muutumisel.

Rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmise aluseks ei ole inimese asumine või paigutamine haiglasse, hoolekande- või kinnipidamisasutusse või kaitseväeteenistusse.

Elukohateadet on võimalik esitada:

 • tulles kohale Põltsamaa Vallavalitsusse aadressil Lossi tn 9, Põltsamaa linn;
 • saates avalduse posti teel aadressile Lossi tn 9, 48104 Põltsamaa (lisada koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest);
 • saates digitaalse allkirjaga e-posti teel info@poltsamaa.ee
 • kasutades rahvastikuregistri e-teenust teabeväravas www.rahvastikuregister.ee (vajalik ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu).

Elukohateate peavad allkirjastama kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud, välja arvatud eestkostetavad.

Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi.

Allkirjastatud nõusolek tuleb märkida või lisada elukohateatele.

Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed. Koos elavad isikud võivad esitada elukohateate ühiselt ning kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Teatel kinnitatakse allkirjaga rahvastikuregistrisse kandmiseks esitatud elukoha andmete õigsust.

Soovi korral võib elukohateatega esitada ka oma sidevahendite andmed, näiteks e-posti aadressi, postkastinumbri, telefoni- või muu sidevahendi numbri või ka muu ruumi aadressi, kui inimene elab pikemat aega või aeg-ajalt muus kohas.

Kui inimene ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb lisada teatele koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist, näiteks üürilepingust, või ruumi omaniku luba. Loana käsitletakse allkirja elukohateatel või nõusolekut eraldi dokumendina.

Kui inimene soovib registrisse kanda kaasomandis oleva ruumi aadressi, peab ta elukohateatele lisama kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku. Kui ruumi omanike vahel on kaasomandi kasutamise kokkulepe, lisatakse elukohateatele nõusoleku asemel kaasomanike kokkulepet tõendav dokument.

Vallavalitsus kontrollib elukohateate nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul alates teate saamisest. Kui teade vastab nõuetele, kannab vallavalitsus elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.

Registrisse kandmisest võib keelduda:

 • kui inimene ei ole elukohateates nimetatud eluruumi omanik ja tal puudub omaniku luba või leping eluruumi kasutamiseks;
 • kui tegemist ei ole eluruumiga (kehtivad mõningad erisused);
 • kui elukohateates esitatud andmed on puudulikud;
 • kui inimene on esitanud elukohateates valeandmeid.

 

Elukohateade (prinditav)

Elukohateade (elektrooniliselt täidetav, salvestatav ja prinditav)