Välireklaami paigaldamine


Välireklaami paigaldamise eeskirjaga kehtestatakse nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale, tingimused välireklaami ja välireklaamikandja paigaldamisele ja mahavõtmisele Põltsamaa valla haldusterritooriumil.

Välireklaami paigaldamisel tuleb järgida reklaamiseadusest tulenevaid üldnõudeid, keeldusid ja piiranguid.

Reklaami paigaldamine on lubatud ametiasutuse väljastatud välireklaami paigaldusloa alusel.

 

Paigaldusloa taotlemine
 

Reklaami paigaldamiseks esitab reklaami paigaldaja ametiasutusele vormikohase taotluse, millele lisatakse:
1) reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone või rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kaasomandi puhul kõikide kaasomanike kooskõlastus;
2) muinsuskaitsealal, selle kaitsevööndis ja kinnismälestisel Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus;
3) tehnovõrgu kaitsevööndis tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik kooskõlastus;
4) tee kaitsevööndis maa omaniku kirjalik kooskõlastus, tema seatud tingimused, teabevahendi joonis ja paigutamise skeem;
5) maapinnale ja territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan, kus näidatakse paigaldatava reklaami asukoht ning selle ühendamine tehnovõrkudega;
6) reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega, välja arvatud punktis 5 nimetatud juhul;
7) reklaamikandja joonis, kus näidatakse paigaldatava reklaamikandja kinnitusviis ja ülesehitus.

 

VÄLIREKLAAMI PAIGALDUSLOA TAOTLUS


Allkirjastatud taotlus saata Põltsamaa Vallavalitsusse aadressil info@poltsamaa.ee

Ametiasutus väljastab reklaami paigaldusloa hiljemalt 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud paigaldusloa taotluse registreerimisest. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab ametiasutus sellest reklaami paigaldajale hiljemalt viie tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Paigaldusluba antakse tähtajaga kuni kolm aastat. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse paigaldusloale.