Vallavalitsus kutsub märkama tublisid haridustöötajaid!

 
Põltsamaa Vallavalitsus kutsub märkama ja tunnustama valla õpetajajaid ja tugispetsialiste 
 
Õpetajaid tunnustataks järgmiselt:
 • Põltsamaa valla tänukirja saavad pedagoogid, kes on töötanud valla haridusasutustes (koolid, lasteaiad, huvikoolid)  25, 30, 35, 40, 45, 50 ja rohkem aastat.
 • Märgitakse ära kõik esmakordselt kooli/lasteaeda/huvikooli tööle asunud õpetajad.
 • Antakse välja 6 Põltsamaa valla aasta õpetaja tiitlit koos tänukirja ja rahalise preemiaga.
Tunnustamise kategooriad on järgmised:
 • Põltsamaa valla aasta lasteaiaõpetaja
 • Põltsamaa valla aasta põhikooliõpetaja
 • Põltsamaa valla aasta gümnaasiumiõpetaja
 • Põltsamaa valla aasta huvihariduse õpetaja (huvikooliõpetaja, huvijuht, ringijuht)
 • Põltsamaa valla aasta tugispetsialist (logopeed, eripedagoog, psühholoog, psühholoogiline nõustaja)
 • Põltsamaa valla aasta tugi (abiõpetaja, õpetaja abi, tugiisik, muu kooli personali hulka kuuluv töötaja jt). 
Põltsamaa valla aasta õpetaja, tugispetsialisti või aasta toe tiitli pälvib töötaja:
 • kes on loonud/aidanud luua keskkonna, milles tema õpilased/lapsed õpivad innustunult;
 • kes arvestab õpilaste/laste vajadusi ja huve ning teeb kõik endast oleneva, et iga laps/õpilane areneks vastavalt oma võimetele;
 • kes on koostööaldis nii lastevanemate kui kolleegide ja kogukonnaga  ning näeb koostöös edasiviivat jõudu;
 • kes on valmis kinni haarama uudsetest ideedest ja innovaatilistest lahendustest.
Aasta õpetaja kandidaate ootame hiljemalt 26. septembril 2022 e-posti aadressile info@poltsamaa.ee  
 
Avaldusele palume kirjutada:
 • kandidaadi nimi; 
 • kandidaadi töökoht; 
 • kandideerimise kategooria;
 • põhjendus, miks just teda peetakse vääriliseks olema Põltsamaa valla aasta õpetaja, tugispetsialist või Aasta Tugi;
 • kandidaadi esitaja andmed.
 
Põltsamaa Vallavalitsus