Töölesaamist toetavate sotsiaalteenuste arendamine Põltsamaa vallas (projekti nr:  2014- 2020.2.02.19-0222)

Põltsamaa vald osaleb Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused"  tegevuses 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused".
Projekti eesmärk on vähendada tööealise inimese hoolduskoormust ning toetada tööturule sisenemist/tööturul jätkamist ning toetada tööealise erivajadustega inimese toimetulekut tööturule sisenemise/tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks läbi:
 
  • koduteenuse;
  • tugiisiku teenuse;
  • nõustamisteenuse ja tugigruppide.
Koduteenus ja nõustamisteenused ning tugigrupid hoolduskoormusega inimesele toetavad ja loovad võimaluse säilitada ja arendada täisealiste hooldusvajadusega inimeste võimetekohast toimetulekut koduses keskkonnas ning tööealistele hoolduskoormusega pereliikmetele võrdväärselt teiste tööealiste inimestega käia hooldusvajadusega inimese kõrvalt tööl.
Tugiisiku teenuse arendamise ja osutamise tulemusel on toetatud tööealise erivajadusega inimese toimetulekut ja võimekust asumaks tööturule või seal püsimiseks.
 
Projekti kesvus: 01.01.2020- 31.12.2021
Projekti rahastavad: Euroopa Liidu struktuurifond ESF ja Põltsamaa Vallavalitsus
Projekti kogumaksumus: 120 638,00 eurot; struktuuritoetust antakse 75% projekti abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 90 478,50 eurot. Ülejäänud projekti abikõlblike kulude maksumus kaetakse omafinantseeringuga.
Projekti läbiviijad: Põltsamaa Vallavalitsus ja Põltsamaa Valla Päevakeskus.
 
Lisateave:
Britha Kondas
projektijuht
tel. 5193 4166