Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Põltsamaa valla koolides

Sihtasutus Innove otsustas rahuldada projekti „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Põltsamaa valla koolides" nr 2014-2020.1.04.18-0122  taotluse. 
 
Projekti eesmärk on suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult. 
 
Projekti toetatavad tegevused on kaasava hariduse põhimõtte rakendamiseks vajaliku sisustuse ja seadmete ost ja paigaldus ning  hariduslike erivajadustega õpilastele vajalike õppe- ja abivahendite ning õppematerjalide ost ja paigaldus. 
 
Projekt aitab kaasa Põltsamaa valla koolides tuge vajavate õpilaste õppekeskkonna parendamisele arvestades tänapäevase õpikäsituse nõudeid. Projekt aitab soetada uusi õppevahendeid ja juurutada meetodeid ning erinevaid võimalusi laste õpetamisel meie õppeasutustes HEV laste kaasamisel. 
 
Projekti kogumaksumus on 69 647 eurot. Struktuuritoetust antakse kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 59 199,95 eurot. Omafinantseering on vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest, rahalises mahus vähemalt 10 447,05 eurot.  
 
Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.02.2019 ja lõppkuupäev on 30.06.2020.  
 
 

Põltsamaa, Mustvee ja Elva vallale tugispetsialistide teenuse juhtimis- ja teenuseosutamise struktuuri ja teenuse osutamise mudeli väljatöötamine

Projekt nr 2014-2020.12.01.18-0059. Kogu projekti maksumus oli 29411,76 eurot, millest 25000 eurot tuli Euroopa Sotsiaalfondist. Iga omavalitsuse omaosalus oli 1470,59 eurot.
 
Põltsamaa Vallavalitsus viis koos Elva ja Mustvee Vallavalitsusega 2019. aastal  läbi projekti "Põltsamaa, Mustvee ja Elva vallale tugispetsialistide teenuse juhtimis- ja teenuseosutamise struktuuri ja teenuse osutamise mudeli väljatöötamine".
 
Projekti toetati kohalike omavalitsuste üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmise meetmest. Projekti eesmärgiks oli välja töötada igale projektis osalevale vallale tema vajadustest lähtuv mudel tugispetsialistide teenuse osutamiseks. Tugispetsialistideks on haridusasutustes töötavad  eripedagoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid. Lisaks tugispetsialistidele käsitleti ka HEV koordinaatori rolli.
 
Analüüsi käigus teostati järgmised tegevused:
  • kaardistati olemasolev olukord (sh teenuste osutamise vajadus ja maht, tänased ja tulevased probleemkohad, olemasolevad ressursid); 
  • töötati välja Põltsamaa, Mustvee ja Elva omavalitsuste vajadustele vastavad tugispetsialistide teenuse osutamise juhtimismudelid, sh teenust osutava organisatsiooni struktuur, tugispetsialistide vajaduse prognoos aastani 2025, tugivõrgustiku rollijaotused, teenusprotsessid, vajaminevad ressursid, koolitusvajadused.  
Projekti tulemuseks oli igale omavalitsusele vajadusi arvestav tugispetsialistide teenuse osutamise mudel, mille alusel saab omavalitsustes alustada teenuse osutamiseks vajalike muudatuste ettevalmistamist ja/või elluviimist hiljemalt 2020/2021.
 

LÕPPARUANNE

 

KIK toetas Esku ja Nõmavere lautade lammutamist

 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu toetas Esku keskuse ühislauda lammutamist 23 328 euroga ja Nõmavere lauda lammutamist 25 700 euroga.
 
Nii Esku kui ka Nõmavere laudahooned seisid lagunenult tühjana ja kahjustasid maastikupilti. Varisemisohtlikena kujutasid nad ohtu sinna sattuda võivatele isikutele. Samuti oli hoonete juurde ladustatud ebaseaduslikult ja omavoliliselt jäätmeid.
 
Hangete tulemusena läksid tööd odavamaks. Nõmavere lauda lammutamine läks maksma kokku 18 600 eurot ja Esku lauda lammutamine 17 040 eurot. 
 
Lammutusprojekti rahastati keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord", KIK-i nõukogu otsuse ja KIK-i keskkonnaprojektide finantseerimise korra järgi.

Kamari järve veelauakeskuse Wpark rajamine

Projekti periood: 1.08.2019 - 31.07.2020.
Projekti maksumus: 2 000 000 EUR, millest 1 582 118,60 EUR EL Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus.
Projekti eesmärk: Põltsamaa valda Kamarisse rajatakse järve pealne veelauakeskus Wpark, mis on Eestis ja naaberriikides ainulaadne aastaringselt avatud ringsüsteemiga kaabelpark koos 2-mastiline kaablisüsteemiga. Wpargis saab olema veepealne seiklus- ja takistusrada, vabaajaatraktsioonid, pakutavad lisateenused ja vajalik taristu (s.h. administratiivhoone koos toitlustusega ning telkimisala, karavanautode parkla ning tulevikus lisanduvad kämpingud).
 
 
Vaata lisaks: https://wpark.ee/

KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine

  

Põltsamaa Vallavalitsus osaleb projektipartnerina Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest rahastatavas Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse projektis „KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine".

Projektiinfo

 

Annikvere jalg- ja jalgrattatee ehitamine, projekti nr EU51492


Projekti tegevuste raames rajatakse 2,5 meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee, mis algab Põltsamaa linna piirist ja kulgeb kuni Umbusi tee ristmikuni kogupikkusega 2895 meetrit.

Projekti eesmärgiks on elanike ohutu ja efektiivne kergliikluse korraldamine arvestades piirkonna elanike liikumisvajadusi ning tagada parem ühendustee tõmbekeskuse Põltsamaa linna ja tagamaa Annikvere, Võhmanõmme, Neanurme, Kaliküla, Kablaküla ning Umbusi külade vahel. Alaeesmärgiks on tagada turvaline ühendustee elanike elukohast avalike teenuste ja töökohtadeni Põltsamaa linna ning Põltsamaa linnast väljaspool asuvate ettevõteteni tööle jõudmine.

Projekti kogu investeering kokku on kuni 543 696,00  EUR, millest toetus kuni 462 141,60 EUR ja omaosa 81 554,40 EUR. Omaosa kaetakse Põltsamaa valla eelarvelistest vahenditest.

Projekti toetus kaetakse läbi EAS-i piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute taotlusvooru (Euroopa Liidu Regionaalaerengu Fond).

Projekti periood 10.04.2017 - 03.09.2018.

Jalg- ja jalgratta tee ehitajaks Nordpont OÜ, omanikujärelevalve teostaja Infragate Eesti AS. Teeprojekti koostaja Palmpro OÜ.

Põltsamaa silla rekonstrueerimine, projekti nr EU50058

11.06.18

  

Projekti eesmärgiks on kaasa aidata Põltsamaa linna ettevõtete arengupotensiaali maksimaalset ära kasutamist takistava kitsaskoha – halvas olukorras juurdepääsuteed – likvideerimisele. Põltsamaa linna vasak- ja paremkallast ühendava silla korrastamine loob eeldused tootmismahtude kasvuks, uute toodete ja teenuste turule toomiseks ning vabade äripindade kasutuselevõtuks, aitab suurendada Põltsamaa piirkonna majanduslikku elujõudu ja tõsta ettevõtlust väärtustava piirkonna mainet.                              

Projekti planeeritud kogumaksumus on 758 582,80 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on 644 795,38 eurot ja Põltsamaa linna omafinantseering 113 787,42 eurot.

Projekt periood 01.03.2016 – 30.11.2017. 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND