Noortegarantii tugisüsteemi rakendamine

Projekti nimi: „Noortegarantii tugisüsteemi rakendamine ja vajaduspõhiste teenuste pakkumine Põltsamaa valla abivajavatele noortele"

Projekti periood:  01.04.2021 - 28.02.2023

Toetuse summa: 201250,41 eurot

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Toetust vahendab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Projekti eesmärk:

Süsteemse juhtumikorralduse rakendamisega suureneb  KOVi võimekus mittetöötavate ja mitteõppivate noorte toetamisel. Projekti tulemusena on Põltsamaa valla 16 – 26-aastasele nooretele suunatud tegevuste kaudu suurenenud noorte motivatsioon ja konkurentsivõime ning selle tulemusena 30 % projektis osalenud abivajavatest noortest jätkab haridusteed või on leidnud töö peale projektis osalemist.

Peamised tegevused:

Projekti raames pakutakse 16-26a mitteaktiivsetele noortele juhtumikorraldust ja toetavaid tegevusi nende tööle aitamiseks või haridussüsteemi lõimimiseks. Tööle võetakse juhtumikorraldaja.

Ebasoodsas olukorras olevate noorte konkurentsivõime suurendamiseks korraldatakse infopäevad ja töötoad (sh digioskuste arendamine)  ning pakutakse vajaduspõhiseid teenuseid (nõustamine, koolitus, teraapia, toetavad teenused, tööpraktika, ametikoolidega tutvumine, Noorte Tugila jms).

Valdkonnaülese koostöö arendamiseks ja projekti eesmärkide täitmiseks toimuvad projektimeeskonna ja võrgustiku kohtumised.

Koolist väljakukkumisohus olevate noorte teadlikkuse tõstmiseks korraldatakse infopäev.

Noortega tegelevate spetsialistide kompetentsi tõstmiseks korraldatakse koolitus.

Projekti meeskond: noorsootööspetsialist (projektijuht), sotsiaaltööspetsialistid, lastekaitsespetsialistid, sotsiaalosakonna ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ja juhtumikorraldaja.

Projekti Partner: Noorteühendus Juventus (Noorte Tugila)

Koostöövõrgustik: Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus, Eesti Töötukassa, Päevakeskus, Perekeskus; noorsootöötajad, tugispetsialistid (psühholoog, sotsiaaltööspetsialist, karjäärispetsialist), tugiisikud, noorsoopolitsei jt.

Projekti juht: noorsootööspetsialist  Annika Kallasmaa, tel. 53943940; annika.kallasmaa@poltsamaa.ee

 

Projekt viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi programmi „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks" tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine" raames.