Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistute detailplaneering


Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringuga määratakse Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistutele maatulundusmaa asemel karjääri maa sihtotstarve, mistõttu on tegu Pajusi valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Planeeringuga on kavandatud kolm karjääri maa sihtotstarbega krunti, et tagada lähedal asuva karjääri võimalik laienemine. Planeeritaval alal kavandatakse metsa raadamist ja kattepinnase eemaldamist. Juurdepääs planeeringualale on kavandatud läbi Otimetsa ja Otisaare lubjakivikarjääri kinnistute, millest viimane piirneb avalikult kasutatava riigi kõrvalmaantee nr 14167 Pisisaare-Kalana teega. Karjääri sisesed teed lahendatakse kaevandamise käigus vastavalt vajadusele eraldi projektiga. Planeeringuga olemasolevaid kinnistupiire ei muudeta, täiendavat ehitusõigust ei määrata ning puudub vajadus tehnovõrkude lahendamiseks.

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu seletuskiri

Joonised:

1. Asukohaskeem

2. Põhijoonis

3. Tugijoonis

Pajusi valla Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) Aruanne