Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021

Oluline teada!

 

 
 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Sel aastal saab valija uuendusena pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on vallas avatud üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas, mis tähendab, et Põltsamaa valla elanik saab hääletada kõikides Põltsamaa valla valimisjaoskondades.
 • Asukohas hääletamine toimub valimisnädala esmaspäevast neljapäevani kell 9-20.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotluse selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 9–20 ning pühapäeval kell 9–14.
 
Valijate arvestust peetakse Eestis rahvastikuregistris ja registri andmete alusel koostatakse valijate nimekiri. Ilma rahvastikuregistris elukohta omamata kohalikel valimistel osaleda ei saa.
 
Alates 2021. aastast on võetud kasutusele elektrooniline valijate nimekiri ja valija ei ole enam seotud konkreetese valimisjaoskonnaga. Valimiste korraldus muutub senisest enam paberivabaks. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Seetõttu peab kindlasti kaasas olema isikut tõendav dokument.
 
Hääletamissedeli saamisel antakse allkiri.
 
Valija konkreetne elukoht omab valimiste korraldamisel siiski samuti tähtsust, sest kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saab valija valimispäevale eelneval reedel ja laupäeval ning valimispäeval hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas asuvates valimisjaoskondade hääletamisruumides.
 
Kui isikul elukoha aadress registris puudub, saab ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate. Elukohateate saab esitada kirjalikult või elektrooniliselt. Samuti tuleks toimida elukohta vahetades, kuna vastasel korral jääb valija valijate nimekirja oma endise elukoha aadressiandmete alusel.
 
 
 • Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel. 
 • Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta. 
 • Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 • Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri. 
 • Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi
 
 • Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga. 
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 • Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.
 
 
Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.
 
Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada:
 • Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.
 
 
Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal. Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval. Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.
 
 
 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või mobiil-ID abil.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.
 
 
Põltsamaa Vallavolikogu otsusega 01.07.2021 otsusega  nr 30 on määratud Põltsamaa Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21 ja moodustatud Põltsamaa Vallavolikogu valimisteks üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Põltsamaa valla piirid. 
 
Kandideerimisõigus Põltsamaa vallavolikokku on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud hiljemalt 12. septembriks 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt 1. augustil 2021 Põltsamaa valla territooriumil. Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 18. augustil. Kandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.
 
Erakond peab esitama enne kandidaatide registreerimiseks esitamist valla valimiskomisjonile teatise, milles tuuakse ära erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid. Teatisele kirjutab alla erakonda esindama õigustatud isik. Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõpeb 7. septembril kell 18. 
 
Hiljemalt 9. septembril kell 18 lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides. Hiljemalt 12. septembril registreerib valla või linna valimiskomisjon nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.
 
Kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse. 
 
Valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike loodud seltsing, mis on moodustatud kirjaliku lepingu alusel ja mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil.
 
Varemalt 18. augustil ja hiljemalt 2. septembril esitatakse valimisliit valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks. Varemalt 18. augustil ja hiljemalt 7. septembril esitab registreeritud valimisliit oma kandidaadid valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks.
 
2017. aasta kohalikel valimistel registreeritud valimisliidu nime võib kasutada juhul, kui üle poole eelmise valimisliidu moodustajatest on ka uue valimisliidu moodustajateks. See tähendab ka, et kui valimisliidu moodustajaid oli eelmistel valimistel kaks, peavad sama nime kasutamiseks mõlemad moodustajad olema uue valimisliidu moodustajate hulgas.
 
Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid teha iga kandideerimisõiguslik isik. Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid sellekohase volikirja alusel teha iga isik, kellel on hääletamisõigus vastavas vallas või linnas. Üksikkandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.
 
 
Komisjoni koosseis: 
Esimees: Ene Kivineem
Liikmed: Ulvi Pint, Merike Sumla, Kaja Kesküla, Tiia Juhkam
Asendusliikmed: Kaire Koit
 
Komisjon on moodustatud Põltsamaa Vallavolikogu 1.07.2021 otsusega nr 31
 
Põltsamaa valla valimiskomisjoni asukohaks on Põltsamaa vallamajas paiknev vallasekretäri
kabinet, aadressiga Põltsamaa linn, Lossi tänav 9, teine korrus.
 
Põltsamaa Valla Valimiskomisjoni 9.08.2021 koosolekul valiti valimiskomisjoni aseesimeheks Merike Sumla ja määrati valimiskomisjoni tööajad. 
 
Põltsamaa valla valimiskomisjoni tööajad 17. oktoobril 2021 toimuva kohaliku omavalitsuse
volikogu valimise korraldamiseks on:
 
 • 18.august –15.september 2021 (kaasa arvatud) tööpäeviti kell 9.00-12.00 ja 13.00-15.00;
 • 7. ja 9. septembril 2021 kell 9.00-12.00 ja 13.00-18.00;
 • alates 16.september 2021 teisipäeviti kell 14-15.
Kandideerimiseks esitatavaid dokumente hakkab komisjon vastu võtma Põltsamaa Vallavalitsuse hoones Lossi tn 9 II korrusel vallasekretäri kabinetis ja vajadusel I korrusel asuvas nõupidamiste ruumis.
 
Kandideerimisdokumentide vastuvõtmise juures on alati vähemalt 2 valimiskomisjoni liiget vastavalt eelnevatele kokkulepetele. Dokumentide registreerimine toimub valimiste infosüsteemis (VIS).
 
Kandidaadid registreerib valla valimiskomisjon hiljemalt 10. septembril 2021. Liisuheitmine kandidaatidele registreerimisnumbrite andmiseks toimub 10. septembril 2021 kell 13.00 Põltsamaa Vallavalitsuse hoone (asukoht Põltsamaa linn,  Lossi tn 9) I korruse nõupidamiste ruumis.
 

Põltsamaa valla valimiskomisjon teostab hääletamissedelite ülelugemise 18.10.2021 kell 10.00 Põltsamaa Vallavalitsuse I korruse nõupidamiste saalis aadressil Lossi 9, Põltsamaa linn.

 

 
 
Põltsamaa vallas moodustatakse 5 valimisjaoskonda.
 
 1. Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Põltsamaa Kultuurikeskuses (J. Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
 2. Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva Ponte OÜ tootmishoones (Võhma tee 2, Esku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
 3. Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Põltsamaa Valla Päevakeskuses (Pargi tn 2, Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
 4. Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva Aidu Raamatukogus (Kooli tee 7, Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
 5. Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Spordikeskuses asuvas raamatukogu ruumis (Kooli, Pisisaare küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
 6. Valimisjaoskonna nr 4 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Lustivere Külaseltsi hoones (Mõisa tee 9, Lustivere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
 7. Valimisjaoskonna nr 5 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Puurmani teenuskeskuses (Tallinna mnt 1, Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
 

 

 

 

Valimisjaoskonnad Põltsamaa vallas

Valimisjaoskond nr 1

Põltsamaa Kultuurikeskuses  Põltsamaa linnas, J. Kuperjanovi tänav 1 toimub hääletamine toimub kogu valimisnädalal:

 • Esmaspäevast laupäevani (11-16. oktoober) kell 12-20
 • Pühapäeval (17. oktoober) kell 09-20

Selles valimisjaoskonnas saab hääletada ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda.

Jaoskonnakomisjoni esimees Eda Joosep, telefon +37254301200, e-post valimised1@poltsamaa.ee

 

Valimisjaoskond nr 2

Põltsamaa Valla Päevakeskuses Adavere alevikus, Pargi tänav 2 toimub hääletamine:

 • Reedel (15. oktoobril) kell 12-20
 • Pühapäeval (17. oktoober) kell 09-20

Ponte OÜ tootmishoones Esku külas, Võhma tee 2 toimub hääletamine:

 • Laupäeval (16. oktoobril) kell 12-20

Jaoskonnakomisjoni esimees Loreida Küppas, telefon +37254301201, e-post valimised2@poltsamaa.ee

 

Valimisjaoskond nr 3

Pisisaare Spordikeskuses asuvas raamatukogu ruumis Pisisaare külas, Kooli toimub hääletamine:

 • Laupäeval (16. oktoobril) kell 12-20
 • Pühapäeval (17. oktoober) kell 09-20

Aidu raamatukogus Vägari külas, Kooli tee 7 toimub hääletamine:

 • Reedel (15. oktoobril) kell 12-20

Jaoskonnakomisjoni esimees Marelle Mänd, telefon +37254301202, e-post valimised3@poltsamaa.ee

 

Valimisjaoskond nr 4

Lustivere Külaseltsi hoones Lustivere külas, Mõisa tee 9 toimub hääletamine:

 • Reedel ja laupäeval (15 ja 16. oktoober) kell 12-20
 • Pühapäeval (17. oktoober) kell 09-20

Jaoskonnakomisjoni esimees Jana Kuusk, telefon +37254301203, e-post valimised4@poltsamaa.ee

 

Valimisjaoskond nr 5

Puurmani teenuskeskuses Puurmani alevikus, Tallinna mnt 1 toimub hääletamine:

 • Reedel ja laupäeval (15 ja 16. oktoober) kell 12-20
 • Pühapäeval (17. oktoober) kell 09-20

Jaoskonnakomisjoni esimees Karmen Allev, telefon +37254301204, e-post valimised5@poltsamaa.ee