Kaevetööd


Põltsamaa valla kaevetööde eeskiri reguleerib kaevetööde teostamise korda Põltsamaa valla haldusterritooriumil tiheasustusaladel ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele ning ehitusprojektide koostajatele.

Kaevetöö teostamise nõuded:

  • Kaevetöö tuleb teostada tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul ning teekatet ja haljasala vähimal kahjustaval viisil.
  • Kaevetöö puhul, millega kaasneb üldkasutatava tänava, väljaku, tee, pargi või puhkeala või selle osa sulgemine, peab kaevetöö teostaja taotlema teede ja tänavate sulgemise loa ning tasuma teede ja tänavate sulgemise maksu volikogu kehtestatud korras.
  • Kaevetöödel avalikus kohas peab kaeveala ja sellega 1 m ulatuses külgnev maa-ala olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega vastavalt kehtivale standardile ja pimedal ajal valgustatud või tähistatud helkuritega. Jalakäijate liikumistsoonis peab kaevik olema piiratud vähemalt 1,2 m kõrguse aiaga.
  • Kaevetööde teostaja vastutab kaeveala liiklusohutuse eest ja tagab, et kõrvalistel isikutel puuduks ligipääs kaevealale.
  • Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude juurestik, tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Lahti kaevatud juuri tuleb kaitsta päikese, tuule ja pakase eest, katta mullaga ja kasta, et need ei kuivaks. 
  • Ehitusgeoloogilist kaevetööd teostatakse vastavalt ehitusseadustiku nõuetele.
  • Kultuurimälestisi ohustada võivat kaevetööd tehakse ainult Muinsuskaitseameti kirjalikul loal.
  • Keelatud on hävitada, vigastada või kooskõlastamata ümber paigutada liikluskorraldusvahendeid ja geodeetilisi märke.
  • Keelatud on kasutada mehhanisme, mille rattad, roomikud, tugikäpad, muud osad või koorem võivad rikkuda teekatet või teerajatisi.
  • Kaevajast mittesõltuvate ettenägematute asjaolude ilmnemisel (lõhkekeha, arheoloogiline leid, topo-geodeetilisele plaanile kandmata tehnorajatis, reostatud pinnas jne) peab kaevetööd kohe seiskama ja informeerima ametiasutust, vajadusel Päästeametit, Keskkonnaametit või Muinsuskaitseametit.

KAEVELOA TAOTLUS

Küsimuste tekkimisel ja kahtluse korral pöörduda taristuspetsialist Andres Aasna poole telefonil 5194 9517, e-postil andres.aasna@poltsamaa.ee