Põltsamaa valla kaasav eelarve 2019

Põltsamaa valla kaasava eelarve eesmärk on anda kohaliku kogukonna liikmetele võimalus teha 20 000 euro ulatuses ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

 

Ideede kogumine

Kaasava eelarve ideid saab esitada 25. veebruarist 24. märtsini 2019.
Eelarvet tutvustav infotund toimub Põltsamaa kultuurikeskuses 5. märtsil kell 16-17.
 
Ideede esitamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:
 • Kaasava eelarve ideid võib esitada igaüks.
 • Ideeks võib olla kas investeering Põltsamaa valla avalikus ruumis või Põltsamaa valla mainet toetav ja/või tuntust suurendav sündmus.
 • Kaasava eelarve ettepanek peab teenima avalikku huvi ja ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 • Idee tuleb realiseerida hiljemalt 2020. aasta 1. juuniks.
 

Ideede esitamine

Idee tuleb saata e-kirjaga aadressile info@poltsamaa.ee või postiga aadressile Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald 48104.
 
Idee esitamisel peab olema märgitud:
 • idee esitaja nimi ja kontaktandmed (telefon, aadress või e-posti aadress);
 • idee nimetus (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
 • idee eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Põltsamaa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab);
 • idee kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);
 • sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu - sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 • eelarve (idee teostamise hinnakalkulatsioon);
 • muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajal lisaks oluline teada).
 

Ideede analüüs

 • Esitatud ideid hindab Põltsamaa Vallavalitsuse moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialistid, volikogu vastava valdkonna komisjonide esindajad ja vajadusel sõltumatud eksperdid.
 • Ideede analüüs toimub 1.-12. aprillini 2019.
 • Idee, mis eirab kaasava eelarve eesmärke, ületab ilmselgelt kaasava eelarve rahalist mahtu või ei ole realiseeritav või on vastuolus heade kommete või kehtivate õigusaktidega, kõrvaldatakse menetlusest.
 • Kõik kaasava eelarve ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse Põltsamaa valla kodulehel.
 

Hääletus

 • Põltsamaa valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 15.-28. aprillini 2019. Hääletus algab 15. aprillil kell 10 ja lõppeb 28. aprillil kell 18.
 • Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Põltsamaa vallas.
 • Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme idee poolt.
 • Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga. Samuti saab hääletada Põltsamaa valla kantseleis (Lossi 9 või Viljandi mnt 3), Puurmani teenuskeskuses ja Põltsamaa Raamatukogus. Hääletamiseks tuleb esitada isikut tõendav dokument.
 

Ideede elluviimine

 • Elluviimisele kuuluvad paremusjärjestuses esitatud ideed, mille täismahus realiseerimine ei ületa kaasava eelarve mahtu.
 • Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava idee jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle idee eeldatav maksumus, pakutakse esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest rahastatakse paremusjärjestuses järgmise idee elluviimist.
 • Idee viib ellu Põltsamaa Vallavalitsus. Vallavalitsus võib sõlmida ka ettepaneku elluviijaga lepingu, kuhu märgitakse ettepaneku elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena ettepanekust saadav tulemus.
 

Lisainfo

 
Lisainformatsioon: Raivo Suni, Põltsamaa Vallavalitsuse turundusspetsialist, tel 56480215, e-post raivo.suni@poltsamaa.ee
 
 

Ettepaneku elluviimine

Kaasava eelarve tulemusena valminud korvpalliväljak. Foto: Taavi Rehemaa