Jõeääre katastriüksuse vasakkalda ja lähiala detailplaneering


Detailplaneeringu situatsiooniskeem

Detailplaneeringu tööjoonis

Joonis (liiklus, tehnovõrgud, servituudid)

Detailplaneeringu seletuskiri

Detailplaneeringu kehtestamise otsus