Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Põltsamaa valla koolides

Sihtasutus Innove otsustas rahuldada projekti „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Põltsamaa valla koolides" nr 2014-2020.1.04.18-0122  taotluse. 
 
Projekti eesmärk on suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult. 
 
Projekti toetatavad tegevused on kaasava hariduse põhimõtte rakendamiseks vajaliku sisustuse ja seadmete ost ja paigaldus ning  hariduslike erivajadustega õpilastele vajalike õppe- ja abivahendite ning õppematerjalide ost ja paigaldus. 
 
Projekt aitab kaasa Põltsamaa valla koolides tuge vajavate õpilaste õppekeskkonna parendamisele arvestades tänapäevase õpikäsituse nõudeid. Projekt aitab soetada uusi õppevahendeid ja juurutada meetodeid ning erinevaid võimalusi laste õpetamisel meie õppeasutustes HEV laste kaasamisel. 
 
Projekti kogumaksumus on 69 647 eurot. Struktuuritoetust antakse kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 59 199,95 eurot. Omafinantseering on vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest, rahalises mahus vähemalt 10 447,05 eurot.  
 
Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.02.2019 ja lõppkuupäev on 30.06.2020.