Asendushooldusteenus

 

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.

Ametiasutus tagab lapsele asendushooldusteenuse kuni lapse 18-aastaseks saamiseni (erandjuhtudel ka kauem), kui:

  • lapse vanem on surnud;
  • lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
  • vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult ära võetud;
  • laps on vanemast eraldatud.

Ettepaneku asendushooldusteenuse määramiseks teeb üldjuhul lastekaitsespetsialist. Teenus määratakse sotsiaalosakonna juhataja haldusaktiga.

Asendushooldusteenus on tasuline. Hinna kehtestab teenuse osutaja.

 

Õigusaktid
 
Lisainformatsioon

Lastekaitsespetsialist Eveli Allik, tel 5309 6698, e-post eveli.allik@poltsamaa.ee