Põltsamaa Vallavalitsuse 30. juuli 2019 istungi päevakorra projekt

Põltsamaa Vallavalitsuse 30. juuli 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

2. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

3. Hajaasustuse programmi taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tühistamine

4. Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine

5. Hajaasustuse programmi taotluste tingimuslik rahuldamine

6. Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamata jätmine

7. Maaüksusele ehitise teenindamiseks vajaliku maa, koha-aadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine

8. Nõustumine maa riigi omandisse jätmisega

9. Koha-aadresside muutmine

10. Liikluspinna ruumikuju muutmine

11. Sundvalduse seadmine

12. Ehitusloa andmine

13. Tee ehitusloa andmine

14. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

15. Mari, Paala ja Kale katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

16. Riigihanke tulemuste kinnitamine

17. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve reservfondist

18. Vaibla puhkebaasi tasuta kasutusele andmine

19. Sihtasutuse Põltsamaa lossi ja parkide arendus nõukogu liikme määramine

20. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine