Põltsamaa Vallavalitsuse 2. detsembri 2019 istungi päevakorra projekt

Põltsamaa Vallavalitsuse 2. detsembri 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Projekteerimistingimuste andmine

2. Kasutusloa andmine

3. Hankekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

4. Vallavara valitseja määramine ja üürihindade kehtestamine

5. Vallavara võõrandamiseks enampakkumise läbiviimine

6. Kinnisasja võõrandamise tingimuste määramine

7. Valitsuse liikmete välislähetusse suunamine

8. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine