Põltsamaa Vallavalitsuse 16. detsembri 2019 istungi päevakorra projekt

Põltsamaa Vallavalitsuse 16. detsembri 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Jäätmeloa taotlusele arvamuse andmine

2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

3. Projekteerimistingimuste andmine

4. Ehitusloa andmine

5. Kasutusloa andmine

6. Riigihanke tulemuste kinnitamine

7. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve reservfondist

8. Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve muutmine

9. Põltsamaa Valla Päevakeskuse töötajate koosseisu kinnitamine