Uudised ja teated

Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a ning lähiala detailplaneeringust

Teavitame, et Põltsamaa Vallavalitsuse 16.03.2020 korraldusega nr 2-3/2020/95võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põltsamaa linnas, Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a ning lähiala detailplaneering. 
 
Planeeringuala asub Põltsamaa linnas, kinnistutel Viljandi mnt 1 (tunnus 61801:001:0169), Tallinna mnt 4a (tunnus 61801:001:0171) ja osaliselt Viljandi mnt 3 (tunnus 61801:001:0170). Planeeringu eesmärgiks on kaubandushoonete, vajalike rajatiste ning maakasutuse planeerimine ligikaudu 1,26 ha suurusele alale.
 
Detailplaneering algatati ja keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata Põltsamaa Vallavalitsuse 21.10.2019 korraldusega nr 2-3/2019/494. Planeeringuga ei muudeta Põltsamaa Linnavolikogu 19.10.1998 määrusega nr 41 kehtestatud Põltsamaa linna üldplaneeringut. Planeeringust huvitatud isik on RRLektus AS ja planeeringu on koostanud OÜ Hendrikson & Ko ruumilise keskkonna planeerija Jaana Veskimeister.
 
Detailplaneering koosneb planeeringuala kirjeldusest, planeeringulahendusest ja joonistest (olemasolev olukord, põhijoonis, tehnovõrgud ja ruumilised illustratsioonid). Planeeringulahendusena on alale planeeritud kaks krunti, millel on hoonestusalad kaubandushoonete ehitamiseks, parkimis- ja liikluskorraldus ning juurdepääs Tallinna ja Viljandi maantee tänavatelt. Viljandi mnt 3 kinnistule on planeeritud täiendav juurdepääsutee krundile 2. Moodustatud kruntide maakasutamise sihtotstarveteks on kaubandus- toitlustus- ja teenindushoone ning kontori- ja büroohoonete kasutus. Planeering on koostatud muinsuskaitse eritingimuste alusel.
 
Planeeringulahendusega ei ole ette näha olulisi negatiivseid mõjusid sotsiaalsele-, kultuurilisele- ja looduskeskkonnale.
 
Seoses 12.03.2020 väljakuulutatud eriolukorraga Eesti Vabariigis ja töökorralduse muudatusega Põltsamaa Vallavalitsuses, saab planeeringu paberkandjal versiooniga tutvuda eelneval kokkuleppel planeeringuspetsialistiga.
 
  • Planeeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 03. aprill kuni 22. aprill 2020
  • Avaliku väljapaneku ajal saab planeeringuga tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuses kokkuleppel planeeringuspetsialistiga.
  • Põltsamaa valla veebilehe lingil: www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud
  • Ettepanekud ja arvamused planeeringu kohta palume esitada tähtajaks, 23. aprill 2020 (k.a.) paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsusele või elektroonselt e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee
Täiendavat teavet planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialistilt tel: 5860 1042; e-post: anti.annus@poltsamaa.ee