Uudised ja teated

Vallavalitsus võtab tööle vallasekretäri

 

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vabanevale 

VALLASEKRETÄRI ametikohale

 

 

Vallasekretäri ametiülesanneteks on vallakantselei töö koordineerimine ja juhtimine; vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine; valla valimiskomisjoni töö juhtimine; vallavolikogu ning -valitsuse õigusaktide koostamine ning nende nõuetele vastavuse ja avalikustamise tagamine; notariaaltoimingute teostamine; teiste seadustes, valla põhimääruses ja valla õigusaktidega vallasekretärile pandud ülesannete täitmine.

 

Ametiülesanded on täpsemalt kirjeldatud vallasekretäri ametijuhendis (vallasekretäri ametijuhend).

 

Ametikoha asukoht: Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kandidaat peab vastama kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 toodud vallasekretärile esitatud nõuetele ning avaliku teenistuse seaduses § 14 ja § 15 esitatud nõuetele;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • eesti keele oskus kõrgtasemele (C1-tase);
 • arvuti ja kontoritarkvara kasutamise oskus heal tasemel;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus ning koostööoskus;
 • otsustus- ja vastutusvõime, stressitaluvus.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
 • kehtiv perekonnaseisuametniku tunnistus;
 • võõrkeelte oskus.

Omalt poolt pakume:

 • põhipalka 2050 eurot kuus (bruto), katseajal 10% põhipalgast madalam;
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • erialast täiendkoolitust.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Vallasekretäri konkurss" hiljemalt 11. juulil 2021.

Lisainfo: vallavanem Andres Vään, e-post andres.vaan@poltsamaa.ee, telefon 5669 2389.