Uudised ja teated

Ülevaade vallavolikogu 20. mai istungist

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 45. istung toimus 20. mail Microsoft Teamsi keskkonnas. Istungil osales 11 volikogu liiget, puudus 12 volikogu liiget. Istungi päevakorras oli 8 punkti.
 
Valimisliidu „Ühtne Põltsamaa" liikmed teatasid kirjalikult, et ei osale volikogu istungil protestiks käitumisele, millega alavääristatakse 9 volikogu liikme vaba mandaadi õigust osalemaks õigusloomes. 
 
Enne päevakorra kinnitamist andis valimisliidu „Ühtne Põltsamaa" liige Lembit Paal üle umbusalduse algatamise avalduse volikogu esimehele Margus Möldrile.  Pärast umbusalduse algatamise avalduse üleandmist lahkus Lembit Paal istungilt.
 
1. Muudeti määrust „Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine". Määruse muutmisega vähendati valitsusliikmetele makstavat hüvitist.
 
2. Põltsamaa valla põhimääruse muutmine jäi vastu võtmata. Vastuvõtmiseks oli vajalik volikogu koosseisu häälteenamus ehk 12 häält, kuid istungil osales vähem volikogu liikmeid.
 
3. Otsustati lõpetada Põltsamaa vallale kuuluvad korteriomandid, mille kinnistute registriosa numbrid on 7602050, 7602150, 7602250, 7602350, 7602450, 7602550 ning lõpetada Põltsamaa linnas K. A. Hermanni tn 9 korteriühistu (registrikood 80500254).
 
4. Otsused „Kaasfinantseeringu kinnitamine" ja „Laenu andmine" jäid vastu võtmata. Nende otsuste vastuvõtmiseks oli vaja volikogu koosseisu häälteenamust, kuid istungil osales vähem volikogu liikmeid.
 
5. Kinnitati Põltsamaa valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
 
6. Kuulati rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaare informatsiooni Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta.
 
7. Kuulati vallavanem Andres Vääni informatsiooni vallavalitsuse tegevuse kohta.
 
Volikogu istungi salvestist on võimalik järelvaadata Põltsamaa valla kodulehel.
 
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud ka elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.