Uudised ja teated

Ülevaade vallavalitsuse 9. veebruari istungist

 • Kehtestati tagasiulatuvalt alates 01.01.2021 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi poolt osutatavate teenuste hinnad.
 • Kinnitati Põltsamaa Muuskakooli hoolekogu koosseis järgmiselt: Ave Timm – vanemate esindaja; Inge Volmer – vanemate esindaja; Merle Laanemäe – vanemate esindaja; Toomas Tõnts – kooli toetava organisatsiooni esindaja; Katrin Vilde – vanemate esindaja; Raivo Suni – vanemate esindaja; Reigo Tõnisson – õppenõukogu esindaja; Evi Rohtla – Põltsamaa Vallavolikogu esindaja; Jaan Halliste – kooli toetava organisatsiooni esindaja; Jaan Aiaots – kooli toetava organisatsiooni esindaja.
 • Kooskõlastati Esku-Kamari Kooli töötajate koosseis tagasiulatuvalt alates 01.02.2021 kuni 31.08.2021.
 • Kivimar OÜ-le anti 30. aprillini 2026 hauaplaatide ja -kivide graveerimise, hauaplatside korrastamise ja hooldamise ning haua kaevamise teenuse pakkumiseks kasutada Põltsamaa linna kalmistu territooriumil asuv 130 m2 suurune maa-ala. Maa kasutamise eest määrati tasu 24,7 eurot kuus.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Põltsamaa vallas asuvad järgmised kinnistud:
  • Vägari külas asuv korteriomand Kooli tee 4-5 (kinnistu registriosa 1913735, katastritunnus 57302:002:0009, 488/10277 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 5, mille üldpind on 48,80 m2 ), alghind enampakkumisel 4880 eurot;
  • Adavere alevikus asuv korteriomand Kuuse tn 5-8 (kinnistu registriosa 2378435, katastritunnus 61601:002:1640, 634/6158 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 8, mille üldpind on 63,40 m2 ), alghind enampakkumisel 4438 eurot. 
Enampakkumise korraldajaks määrati majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi ja läbiviijaks kohtutäitur Ivi Kalmet.
 • Tunnistati Lustivere külas Lustivere hooldekodu kinnistul asuva Mõisa tee 2 katastriüksuse  võõrandamise enampakkumine nurjunuks ja enampakkumise menetlus lõppenuks. Otsustati kinnistu müüa otsustuskorras portaalis www.kv.ee. Kinnistu müügihind on 260 000 eurot. Kõik võõrandamisega seotud notariaalsete tehingute kulud kannab ja omanikuvahetuse kinnistusraamatusse kandmise eest riigilõivu tasub kinnistu ostja.
 • Tunnistati Kalana külas asuva Vallamaja kinnistu võõrandamise enampakkumine nurjunuks ja enampakkumise menetlus lõppenuks. Otsustati müüa kinnistu otsustuskorras portaalis www.kv.ee. Kinnistu müügihind on 50 000 eurot. Kõik võõrandamisega seotud notariaalsete tehingute kulud ja omanikuvahetuse kinnistusraamatusse kandmise eest tasutava riigilõivu peab kandma kinnistu ostja.
 • Tunnistati Kamari alevikus asuva Sakala tn 13a kinnistu võõrandamise enampakkumine nurjunuks ja enampakkumise menetlus lõppenuks. Otsustati müüa kinnistu otsustuskorras portaalis www.kv.ee. Kinnistu müügihind on 3 200 eurot. Kõik võõrandamisega seotud notariaalsete tehingute kulud kannab ja omanikuvahetuse kinnistusraamatusse kandmise eest riigilõivu tasub kinnistu ostja.
 • Kinnitati Põltsamaa valla haldusterritooriumil paikneva maksustatava maatüki maksustamishinna aktid.
 • Anti nõusolek Põltsamaa linnas Tuleviku tn 13 kinnisasja  omanikule Põltsamaa linnas Tuleviku tn 13a maaüksuse erastamiseks ja erastatava maa liitmiseks Tuleviku tn 13 kinnisasjaga.
 • Anti nõusolek Põltsamaa linnas Mäe tn 5 kinnisasja omanikele Põltsamaa linnas Mäe tn 5a maaüksuse erastamiseks ja erastatava maa liitmiseks Mäe tn 5 kinnisasjaga.
 • Nõustuti Aidu külas Viru-Jakobi katastriüksuse jagamisega ja määrati koha-aadressid ning sihtotstarbed.
 • Nõustuti Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava 2021‒2024 eelnõuga ja Keskkonnaministri käskkirja „Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava 2021–2024 kehtestamine" eelnõuga.
 • Toetati osaühingule MOREEN muudetud keskkonnaloa väljastamist taotluses kavandatud tegevuseks Põltsamaa vallas Sopimetsa külas Sopimetsa II lubjakivikarjääri mäeeraldisel.
 • Algatati pärimismenetlus.
 
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.