Uudised ja teated

Ülevaade vallavalitsuse 4. mai istungist

 • Määrati sihtasutuse Põltsamaa Tervis nõukogu liikmeks Maimu Kelder. Nõukogu liikme volitused algavad 14. maist ja kehtivad kolm aastat, kui nõukogu liiget ei ole enne tagasi kutsutud või ta ei ole ise tagasi astunud.
 • Vähendati Põltsamaa Muusikakooli õppetasusid. Otsustati mitte arvestada eelkoolis käivatele õpilastele grupitundide õppetasu alates 01.05.2021 kuni piirangute lõppemiseni ja muusikakooli tavapärase töökorralduse taastumiseni. Samuti otsustati arvestada alates 01.05.2021 I ja II klassi õpilastele põhiõppe (ilma lisapillita) õppetasust proportsionaalselt maha rütmikatundide tasu kuni piirangute lõppemiseni ja muusikakooli tavapärase töökorralduse taastumiseni.
 • Vabastati 11. märtsist 2021 kuni piirangute lõppemiseni ja lasteaedades tavapärase töökorralduse taastamiseni Põltsamaa valla lasteaias mitte käinud laps kohatasu maksmisest. Lustivere Põhikooli lasteaias, Lasteaias MARI või Põltsamaa Lasteaias Tõruke suvekuudel (juuni, juuli, august) mitte käiv laps vabastatakse lapsevanema avalduse alusel kuni üheks kuuks lasteaia kohatasu maksmisest.
 • Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist 25 200 eurot Põltsamaa Vallavara OÜ-le töötasudeks. Seoses ametiasutuse töökorralduse muudatustega hakkas valla projektidega 1. maist 2021 tegelema Põltsamaa Vallavara OÜ. Töökorralduse muudatusega kaasnes vajadus täiendatavateks palgavahenditeks.
 • Kinnitati Põltsamaa Vallavara OÜ 2020. aasta majandusaasta aruanne, sh osakapital 24 000 eurot, ülekurss 405 763 eurot, kohustuslik reservkapital 1 900 eurot, eelmiste perioodide jaotamata kasum 2 048 723 eurot ja 2020. aasta majandusaasta kasum 1 231 735 eurot. Otsustati 2020. aasta majandusaasta kasum jätta jaotamata.
 • Suurendati Põltsamaa Vallavara OÜ kohustuslikku reservkapitali 500 euro võrra eelmise perioodi jaotamata kasumi arvelt.
 • Tunnistati kehtetuks hankemenetlus „Põltsamaa linna tänavate aastaringne hooldus 2021-2026", kuna hanke alusdokumentides ja teabevahetuses ilmnesid mahtude osas ebatäpsused, mis ei võimaldanud kõigil hankes osalejatel pakkumust esitada.
 • Kinnitati riigihanke „Põltsamaa valla teede pindamine 2021" tulemused. Edukaks tunnistati osaühingu MOREEN pakkumus summas 82 900 eurot (ilma käibemaksuta).
 • Määrati Põltsamaa vallas Mällikvere külas Kruusaaugu, Aru, Salu, Põllu, Pargi, Kraavi, Metsanuka katastriüksustel asuvale liikluspinnale (teeregistri nr 6160176) kohanimeks Salu tee.
 • Nõustuti Põltsamaa linnas Tiigi katastriüksuse jagamisega vastavalt Tiigi kinnistu ja lähiala detailplaneeringule ning määrati uued koha-aadressid ning sihtotstarbed.
 • Kinnitati Kannikese tn 3 hoonestusõiguse enampakkumise tulemused.

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.