Uudised ja teated

Ülevaade vallavalitsuse 18. mai istungist

  • Seati Põltsamaa linnas asuvatele Ringtee tn 9,  Ringtee tn 13, Ringtee tn 15  ja Ringtee tn 16 kinnisasjale sundvaldus Põltsamaa Vesi OÜ  kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on olemasoleva veetoru ja isevoolse reoveekanalisatsioonitoru talumine ja majandamine veetoru ja kanalisatsioonitoru kaitsevööndi ulatuses.
  • Seati Põltsamaa linnas Parvei tänav kinnisasjale sundvaldus Tele2 Eesti AS kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on side maakaabli rajamine.
  • Seati Põltsamaa linnas Aia tänav kinnisasjale ja Veski tänav L1 kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on 0,4 kV pingega maakaabelliini ning elektrijaotus- ja liitumiskilpide rajamine Veski tn 6 elektriliitumiseks.
  • Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist 3550 eurot Põltsamaa Valla Päevakeskusele hooldustöötajate digitaalse hoolduspäeviku süsteemi kasutuselevõtmise korraldamiseks ja sülearvuti ostuks.
  • Lubati Põltsamaa Kultuurikeskusel kasutada tasuta Vaibla puhkebaasi 10.-12. augustil 2021 Puurmani muusikastuudio suvelaagri läbiviimiseks.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.