Uudised ja teated

Ülevaade Põltsamaa Vallavolikogu 25. novembri istungist

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 2. istung toimus 25. novembril Põltsamaa kultuurikeskuses. Istungil osales 19 volikogu liiget, puudus 2. Istungi päevakorras oli 7 punkti.
 
 • Muudeti Põltsamaa Vallavolikogu 16.09.2021 otsust nr 1-3/2021/41 "COVID-19 olukorra investeeringute nimekirja kinnitamine". COVID-19 olukorra investeeringu toetusest taotlevateks projektideks kinnitati „Põltsamaa valla tänavavalgustuse taristu projekteerimis-ehitustööde teostamine (3. etapp)" ning „Põltsamaa lasteaia mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine". 
 • Moodustati vallavolikogu alatised komisjonid  ja määrati nende tegevusvaldkond ja pädevus:
  • Revisjonikomisjon, mis on kuni 5-liikmeline. Revisjonikomisjoni tegevusvaldkond, pädevus ja töökord on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses ja Põltsamaa valla põhimääruses. 
  • Hariduskomisjon, mis on kuni 10-liikmeline. Tegevusvaldkonnad: haridus, kaasav haridus, huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, elukestev õpe.
  • Sotsiaalkomisjon, mis on kuni 10-liikmeline. Tegevusvaldkonnad: sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja –teenused, lastekaitse, hoolekande- ja päevakeskused, tervisedendus ja tervishoid.
  • Kultuuri- ja spordikomisjon, mis on kuni 10-liikmeline. Tegevusvaldkonnad: kultuur, rahvamajad, raamatukogud, loomemajandus, kultuurimälestised, kultuuripärand, spordikeskus, spordi- ja vabaaja taristu, noortesport, kultuuri- ja spordisündmused.
  • Majanduskomisjon, mis on kuni 10-liikmeline. Tegevusvaldkonnad: valla areng, arengukava, eelarvestrateegia, eelarve, kaasav eelarve, vallavara valitsemine, planeerimis- ja ehitustegevus, maakorraldus, infotehnoloogia ja e-teenuste arendamine, keskkonnakorraldus, heakord, turvalisus, liikluskorraldus, ühistransport, teede ehitus ja hooldus, veevarustus, kanalisatsioon, jäätmekäitlus, internetiühendus, elamu- ja kommunaalmajandus, energeetika, soojamajandus, ettevõtlus, turism.
  • Kogukonnakomisjon, mis on kuni 20-liikmeline. Tegevusvaldkonnad: külaliikumine, kogukondade tegevus, kogukondade omaalgatused, valla piirkondade võrgustikutöö, piirkondade-ülene ühistegevus.
Haridus-, sotsiaal, kultuuri- ja spordi ning majanduskomisjonis jagunevad kohad järgmiselt: Valimisliit ÜHINE PÕLTSAMAA 5 kohta, Eesti Keskerakond 1 koht, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1 koht, Eesti Reformierakond 1 koht, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1 koht, Valimisliit Kodukant Puurmani 1 koht. Kogukonnakomisjonis jagunevad kohad valla piirkondade esindajate vahel.
 
 • Valiti vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees, aseesimees ja liikmed. Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Ulvi Punapart, aseesimeheks Märt Tõnson ja liikmeteks Eda Kasar, Tõnu Pärtel, Jaan Aiaots.
 • Põltsamaa vallavanemaks valiti Karro Külanurm.
 • Kinnitati Põltsamaa Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur. Põltsamaa Vallavalitsus kinnitati 7-liikmelisena alljärgneva struktuuriga: vallavanem, abivallavanem, liikmed.
 • Määrati vallavanema ja abivallavanema töötasu, hüvitis ja soodustus. Vallavanema töötasu suuruseks määrati 3500 eurot kuus ja abivallavanema töötasuks 3000 eurot kuus. Otsustati maksta vallavanemale ja abivallavanemale hüvitist 335 eurot kalendrikuus seoses isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete täitmisel. Vallavanema ja abivallavanema ametialases kasutuses olevale mobiiltelefoninumbrile kasutuslimiiti ei kehtestata.
 • Nimetati ametisse Põltsamaa Vallavalitsuse palgaline valitsuse liige ja kinnitati vallavalitsuse koosseis. Palgaliseks Põltsamaa vallavalitsuse liikmeks (abivallavanemaks) nimetati Kristi Klaos. Vallavalitsuse liikmeteks kinnitati Kadri Suni, Toomas Teppo, Toivo Peets, Olev Teder, Üllar Schaffrik.
Vallavolikogu järgmine istung toimub 9. detsembril algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses.
 
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud ka elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.