Uudised ja teated

Ülevaade Põltsamaa Vallavolikogu 16. septembri istungist

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 48. istung toimus 16. septembril veebis, Microsoft Teams keskkonnas. Istungil osales 21 volikogu liiget, puudus 2 volikogu liiget. Istungi päevakorras oli 19 punkti.
 
1. Kuulati MTÜ Esku külaseltsi juhatuse liikme Hille Uusi ettekannet Esku külas asuva koolimaja ruumide kasutamise võimaluustest. Esku piirkonna MTÜd soovivad Esku koolimaja ruume rentida.
 
2. Vallavolikogu võttis vastu otsuse „Haldusüksuste piiri muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine Tartu Vallavolikogule". 
Otsuse kohaselt tehakse Tartu Vallavolikogule ettepanek algatada haldusüksuste piiri muutmise menetlus Tartu ja Põltsamaa valdade vahelise piiri muutmiseks ning alustada läbirääkimisi eesmärgiga anda Põltsamaa valla Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve külad ning Puurmani alevik Tartu valla koosseisu.
 
3. Kehtestati Põltsamaa Ühisgümnaasiumi põhikiri.
 
4. Tunnistati kehtetuks Adavere Põhikooli, Aidu Lasteaed-Algkooli, Esku-Kamari Kooli, Lasteaed MARI,  Lustivere Põhikooli,  Pisisaare Algkooli ja Põltsamaa Lasteaia Tõruke põhimäärused.
 
5. Võeti vastu Põltsamaa valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025. Eelarvestrateegia on Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa.
 
6. Anti nõusolek sõlmida töövõtuleping koolitransporditeenuse osutamiseks Põltsamaa valla haldusterritooriumil 2021/2022 õppeaastal õpilasliinil nr 1 ja nr 2.
 
7. Otsustati küsida motiveeritud taotluse alusel keskkonnaministri nõusolekut otsustuskorras tasuta hoonestusõiguse seadmiseks Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas Kuuse tn 19 kinnistule (registriosa 15898450, katastritunnus 61801:001:0324, pindala 63 508 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) Põltsamaa Vallavara OÜ kasuks.
 
8. Otsustati võõrandada tasuta otsustuskorras SA-le Põltsamaa Tervis Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas Jõgeva mnt 30 kinnistu (katastritunnus 61801:001:1044, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 19717 m2).
 
9. Otsustati nõustuda OÜ Luige Kivi (registrikood 11045230) taotletud keskkonnaloa muutmisega kavandatud tegevuseks Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Sopimetsa külas Sopimetsa lubjakivikarjääri mäeeraldisel.
 
10. Omandada Põltsamaa vallale Põltsamaa vallas Kuningamäe külas Annika katastriüksusest (registriosa 421635, katastritunnus 61603:001:0052) eraldatav 2811 m2 suurune äralõige hinnaga 2 387 eurot jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks.
 
11. Otsustati taotleda tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Põltsamaa valla kasuks Eesti Vabariigile kuuluvatele kinnisasjadele: 
1) kinnistusregistri registriosa nr 6013950 (Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla, 38 Põltsamaa-Võhma tee katastriüksus, katastritunnus 61603:001:0440, suurus 2,56 ha, sihtotstarve 100 % transpordimaa). Isikliku kasutusõigusega koormatava ala ulatus on 2 843 m²;
2) kinnistusregistri registriosa nr 6021950 (Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Esku küla, 38 Põltsamaa-Võhma tee katastriüksus, katastritunnus 61602:002:1760, suurus 12,78 ha, sihtotstarve 100 % transpordimaa). Isikliku kasutusõigusega koormatava ala ulatus on 5 262 m2.
Isikliku kasutusõiguse eesmärk on jalgratta- ja jalgtee ehitamine.
 
12. Otsustati võõrandada otsustuskorras Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Pauastvere külas Hüti kinnistu (registriosa nr 2661935, katastritunnus 61605:001:0243, 100% elamumaa, pindala 2043 m2) kinnistut ümbritseva naaberkinnistu omanikule.
 
13. Otsustati  kinnitada COVID-19 olukorra investeeringu toetusest taotlevateks projektiks „Põltsamaa lasteaia juurdeehituse projekteerimis-ehitustööd".
 
14. Muudeti volikogu hariduskomisjoni koosseisu: komisjoni koosseisust arvati välja Erika Sari ning komisjoni liikmeks kinnitati Toivo Peets.
 
15. Erinevatel haridusvõrgu ümberkorraldamisega seotud koosolekutel osalemise eest otsustati volikogu hariduskomisjoni liikmetele maksta täiendavat tasu: Ene Külanurmele ja Merle Karuksile 123.75 eurot ning Sigrid Maansoo 33.75 eurot.
 
16. Muudeti Põltsamaa valla valimiskomisjoni koosseisu: Ene Kivineem vabastati ennetähtaegselt Põltsamaa valla valimiskomisjoni asendusliikme kohustustest, valimiskomisjoni asendusliikmeks nimetati Aivar Aigro.
 
17. Moodustati Põltsamaa Vallavolikogu valimisteks viis jaoskonnakomisjoni ja nimetati nende liikmed järgmiselt: 
valimisjaoskond nr 1 
9-liikmeline jaoskonnakomisjon koosseisus: esimees: Eda Joosep, liikmed: Tiia Vahter, Britha Kondas, Merlin Miilits, Kerli Vasar, Eha Tralla, Kalli Kadastik, Kaja Oja ja Annika Kallasmaa, asendusliikmed: Silja Peters ja Annika Madisson; 
valmimisjaoskond nr 2 
5-liikmeline jaoskonnakomisjon koosseisus: esimees: Loreida Küppas, liikmed: Aive Rimmeld, Ülle Õunapuu, Mariina Linde ja Liia Aun, asendusliikmed: Ülle Tõrvand ja Viivi Tell; 
valimisjaoskond nr 3 
5-liikmeline jaoskonnakomisjon koosseisus: esimees: Marelle Mänd, liikmed: Triin Laisaar, Rene Kirsimägi, Anne Kurvits ja Monika Saska, asendusliikmed: Ülle Kirsimägi ja Olga Välb; 
valimisjaoskond nr 4 
5-liikmeline jaoskonnakomisjon koosseisus: esimees: Jaana Kuusk, liikmed: Merlin Martinson, Riina Paluoja, Marge Targama ja Elle Kuuse, asendusliikmed: Merike Parbus ja Liidia Krass; 
valimisjaoskond nr 5 
5-liikmeline jaoskonnakomisjon koosseisus: esimees: Karmen Allev, liikmed: Jane Ott, Sirle Koorts, Helina Amur ja Villu Sinimets, asendusliikmed: Maie Mäeotsa ja Imbi Sinimets.
 
18. Kuulati rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaare informatsiooni Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta.
 
19. Kuulati vallavanem Andres Vääni ülevaadet vallavalitsuse tegevuse kohta.
 
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused avaldatakse ka elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.