Uudised ja teated

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 7. septembri istungist

  • Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta reservfondist 50 870 eurot Puurmani lasteaed Siilipesa täiendavate elektritööde teostamiseks. Elektritööde põhiprojekti koostamisel juhtis töövõtja tähelepanu asjaolule, et olemasolevad kaablid tuleb täies mahus asendada halogeenivabade kaablite vastu. Kuna hankija ei olnud sellest tööst hanke koostamisel teadlik, kallines elektrisüsteemi uuendamine esialgsega võrreldes 50 867,64 eurot.
  • Tapiku Külade Seltsile anti 1. septembrini 2031 tasuta kasutusse Tapiku külas Aru kinnistul asuvast külamaja-raamatukogu-elamu hoonest ruum nr 4 üldpinnaga 77 m² ja ruum nr 5 üldpinnaga 43,9 m².
  • Otsustati viia läbi hankemenetlus Põltsamaa linnas Lille tn 2 õppehoone ehitusprojekti (eelprojekt) koostamiseks. Moodustati 5-liikmeline ajutine hankekomisjon, kuhu kuuluvad  Põltsamaa Vallavara OÜ arendusjuht Kristi Klaos (esimees), majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi,  ehitus- ja planeeringuspetsialist Kersti Viggor, majandusspetsialist Arvo Pennonen ja jurist.
  • Põltsamaa valla 2021. aasta reservfondist eraldati 2000 eurot Kursi Maarja-Eliisabeti kiriku remondiks. Tööde käigus renoveeritakse kiriku maantee poolsed aknaraamid ja peauks, mille kogumaksumus on 17 000 eurot. Kirik palus vallavalitsusel eraldada tööde tegemiseks 2000 eurot.
  • Nõustuti Vägari külas Kase katastriüksuse jagamisega ja määrati uued koha-aadressid ning sihtotstarbed.
  • Otsustati viia läbi Põltsamaa valla varude, põhivara ja väheväärtusliku kuluinventari aastainventuur. Inventuuri läbiviimise eest vastutavateks isikuteks määrati ametiasutuses vallavanem ja hallatavates asutustes asutuste juhid. Valla põhivara, vallavalitsuse varude ja väheväärtusliku kuluinventari inventuuriläbiviimiseks moodustati komisjon koosseisus Elle Kuuse, Kersti Viggor ja Arvo Pennonen.
  • Tunnistati kehtetuks hajaasustuse programmi taotluse rahuldamise otsus.
  • Otsustati maksta toetust puudega isiku eluruumi kohandamiseks.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.