Uudised ja teated

Rahvastikuregistri andmete korrastamisest

Alles toimusid Riigikogu valimised, kuid juba valmistutakse järgmisteks, 26. mail 2019 toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks. Seoses valijakaartide ettevalmistamisega on Siseministeerium pöördunud kohalike omavalitsuste poole ja palunud kaasabi valijate teavitamisel eelmistel valimistel esilekerkinud probleemidest, eelkõige aadressandmete korrastamise vajadusest. Nimelt ei jõudnud ka viimati toimunud Riigikogu valimistel adressaatideni suur hulk valijakaarte, mis olid saadetud valijate rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressidele. Peamiselt tagastati valijakaarte põhjustel, et aadress on vigane, saaja ei ela antud aadressil või puudub postkast. 
 
Rahvastikuregistri seaduse kohaselt peab isik eelkõige ise hoolitsema oma elukoha andmete õigsuse eest rahvastikuregistris. Elukohta vahetades ärge unustage muuta oma registriandmeid ja esitage oma uue elukoha järgsele valla- või linnavalitsusele elukohateade. Rahvastikuregistri seaduse § 77 alusel peab ruum, mille aadressi isik elukohateates elukohana märgib, olema elamu või korter, mis on kasutatav alaliseks elamiseks, välja arvatud juhul, kui isik taotleb talle kuuluva ehitatava hoone või muu talle kuuluva ruumi aadressi enda ja temaga koos elavate isikute elukoha aadressina rahvastikuregistrisse kandmist või kui isik tõendab ruumi, mis pole eluruum, kasutamist elukohana. Kui isik esitab registrisse kandmiseks aadressi, kus puudub hoone, võib seda käsitleda valeandmete esitamisena. 
 
Samas on eluruumi omanikul õigus taotleda mitte ainult enda, vaid ka teise isiku elukoha aadressi muutmist rahvastikuregistris juhul, kui see isik tegelikult ei ela omanikule kuuluvas ruumis, kuid kelle elukoht on mingil põhjusel (endiselt) registreeritud antud aadressil. Pärast aadressandmete korrastamist ei edastata enam edaspidi isikule ametlikke teatisi valele aadressile. 
 
Kui ühel aadressil elab kuni 10 valijat, saadetakse sinna aadressile üks paberil valijakaart, st kõik ühel aadressil elavad valijad on kantud ühele valijakaardile, v.a valijad, kes on tellinud endale elektroonilise valijakaardi. Kui paberil valijakaardile kantud isikud enam ei ela sel aadressil ja omanikule on teada isiku uus aadress, tuleks eelkõige selle isikuga ühendust võtta ning teavitada, et ta esitaks elukohateate uue elukoha aadressiga või kontakteeruda edasiseks tegevuseks isiku uue elukoha aadressi järgse omavalitsusega. Kui omanikule ei ole selle isiku uus elukoht või kontaktid teada, on ruumi omanikul võimalik esitada avaldus selle isiku elukoha aadressi muutmiseks, pöördudes eluruumi asukoha järgse vallavalitsuse poole. Võimalik on teha seda ka e-teenusena Eesti.ee-s.
 
Samuti palub ministeerium meelde tuletada, et riigil peaks olema võimalik iga kodanikuni jõuda ka posti teel. Selleks peaks olema paigaldatud nõuetele vastav postkast ning postiljonile peaks olema tagatud sellele ligipääs. Vastasel juhul ei pruugi isikuni jõuda lisaks valijakaartidele ka muu ametlik post. 
 
Valijakaart saadetakse kõigile valijatele, valijakaardi saamisest loobuda ei ole võimalik. Kes ei soovi saada paberil valijakaarti, võib saada selle elektrooniliselt. Selleks tuleb suunata oma ametlik @eesti.ee e-posti aadress igapäevaselt kasutatavale meiliaadressile. Seda saab teha Eesti.ee-s. Elektroonse valijakaardi saamine ei kohusta elektrooniliselt hääletama. Kui olete tellinud elektroonilise valijakaardi ja see ei ole teieni jõudnud, võib põhjus olla selles, et edasisuunamine on jäänud varasemast ajast e-posti aadressile, mida te enam ei kasuta. Oma suunamist saab vaadata ja muuta (vajalik portaali sisse logimine) https://www.eesti.ee/et/minuasjad/teavitused.
 
Oma rahvastikuregistrisse kantud andmeid saab vaadata kas Eesti.ee-s või linna- või vallavalitsustes kohapeal. Samades kohtades saab ka esitada oma õiged elukoha andmed, et rahvastikuregistris muudatus teha.
 
Eelseisvateks Euroopa Parlamendi valimisteks koostab Siseministeerium valijate nimekirjad 26. aprilli 2019 seisuga. Pärast nimetatud kuupäeva elukoha ja viibimiskoha aadressiandmetes tehtud muudatusi neil valimistel enam arvesse ei võeta ja valijakaart saadetakse sellele aadressile, kus oli isiku elukoht rahvastikuregistris registreeritud 26. aprillil 2019. 
 
Põltsamaa Vallavalitsuses tegelevad rahvastikuregistri andmeid puudutavate küsimustega rahvastikutoimingute spetsialist Ülle Kirsimägi (Põltsamaa linnas Lossi tn 9, tel 776 8568 või 5326 7889, e-post: ulle.kirsimagi@poltsamaa.ee) ja spetsialist Marelle Mänd (Põltsamaa linnas Viljandi mnt 3, tel 776 6999 või 5340 6430, e-post: marelle.mand@poltsamaa.ee).
 
 
Janne Veski
Põltsamaa vallasekretär